• Wyniki leczenia
  Comment Off 3 Views

  Wyniki leczenia Bez względu na zastosowany wariant operacyjny u ok. 90% chorych następuje trwałe ustąpienie nadczynności przytarczyc i normokalcemia (4, 14, 24, 26), 10% niepowodzeń wiąże się z: a) niewystarczającym doświadczeniem i techniką chirurga, b) atypowym lub niezwykłym umiejscowieniem nadczynnego

  Read more ...
 • Wyjałowienie organizmu z paciorkowców
  Comment Off 14 Views

  Wyjałowienie organizmu z paciorkowców Wyjałowienie organizmu z paciorkowców można uzyskać penicyliną, a u cho-rych na nią uczulonych erytromycyną. Wybór preparatu penicyliny nie ma istotnego znaczenia. Ważnym czynnikiem jest natomiast wielkość dobowej dawki leku i czas jej stosowania. Antybiotyk wprowadza się od

  Read more ...
 • Wybór optymalnego leku hipotensyjnego
  Comment Off 7 Views

  Wybór optymalnego leku hipotensyjnego Wybór optymalnego leku hipotensyjnego w różnych postaciach etiologicznych przełomu nadciśnieniowego jest wciąż kontrowersyjny. Lekiem z wyboru u chorych z przełomem nadciśnieniowym i krwawieniem śródczaszkowym wydaje się być urapidyl, zaś u chorych z ostrą niewydolnością

  Read more ...
 • WTÓRNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC
  Comment Off 4 Views

  Jest to stan, który prawie zawsze wynika ze zmniejszenia stężenia zjonizowanego wapnia w osoczu i w praktyce klinicznej spotykany jest najczęściej u chorych z niewydolnością nerek, zarówno ostrą, jak i przewlekłą. W ostrej niewydolności nerek hiperkalcemia występuje w fazie diuretycznej, zwłaszcza w zespole

  Read more ...
 • Wśród innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego
  Comment Off 10 Views

  Wśród innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego Wśród innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę wymienić należy prazosynę i urapidil (nie wykazują niepożądanych efektów metabolicznych). W razie stosowania minoksydilu lub dihydralazyny należy

  Read more ...
 • Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego
  Comment Off 4 Views

  Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego Postępowania Lego procesu boczne ściany okalające zarodek fałdują się i tworzą ścianę brzuszną. W tym okrężnym fałdowaniu tarczy zarodka wyróżnia się fałdy: dogłowowy, ogonowy i boczne. Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego tworzy ścianę klatki piersiowej i

  Read more ...
 • W znieczuleniu ogólnym
  Comment Off 5 Views

  W przeciwieństwie do przepuklin pępowinowych stwierdza się znacznie mniej wad towarzyszących. Wytrzewienie wrodzone stanowi niebezpieczeństwo dla życia noworodka i wymaga natychmiastowego leczenia chirurgicznego. Leczenie. W znieczuleniu ogólnym, po zaintubowaniu dziecka, wprowadza się zgłębnik do żołądka, cewnik

  Read more ...
 • W większości programów badań wnioskuje się
  Comment Off 6 Views

  W większości programów badań wnioskuje się W większości programów badań wnioskuje się, aby prewencję prowadzić od 12 miesięcy do 3 lat długi okres prewencji jest przede wszystkim wskazany u chorych z wysokim ryzykiem. Według stanu na dzień dzisiejszy najlepszą dokumentację naukową i kliniczną mają:

  Read more ...
 • W toku leczenia dużymi dawkami
  Comment Off 6 Views

  W toku leczenia dużymi dawkami salicylanów mogą wystąpić objawy toksycz-ne. Do najpoważniejszych należą obfite wymioty, metaboliczna kwasica z charakterystycznym oddechem Kussmaula, tężyczka spowodowana hiperwentylacją, halucynacje i śpiączka. Hamujący wpływ salicylanów na syntezę protrombiny może stać się

  Read more ...
 • W razie nadmiernego odwodnienia w czasie dializoterapii
  Comment Off 8 Views

  W razie nadmiernego odwodnienia w czasie dializoterapii u niektórych chorych może się rozwinąć tzw. nadciśnienie hipowolemiczne, spowodowane nadmierną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron. U tych chorych samo wyró-wnanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej powoduje normalizację lub znaczny spadek

  Read more ...
 • W przypadku uwięźnięcia przepukliny
  Comment Off 10 Views

  W przypadku uwięźnięcia przepukliny dziecko należy natychmiast skierować na oddział chirurgii dziecięcej. W warunkach szpitalnych leczenie polega początkowo na podaniu dziecku środków uspokajających, następnie na ułożeniu na plecach z uniesieniem krocza. Po krótkim okresie uspokojenia pacjenta należy ponowić

  Read more ...
 • W przypadku trudności w odnalezieniu przytarczyc
  Comment Off 7 Views

  -5. Gdy nie wszystkie przytarczyce zostały odnalezione, wówczas konieczna jest inspekcja wzrokowa i palpacyjna okolicy tchawicy, przełyku i przestrzeni przykręgo- slupowej doglowowo, doogonowo i na boki. Należy także otworzyć pochewdce naczyń szyjnych oraz obejrzeć i obmacać tylną powierzchnię płatów tarczycy, gdyż

  Read more ...
 • W okresie poporodowym
  Comment Off 5 Views

  W okresie poporodowym macica cbkurcza się dobrze. Dość częste są bóle głowy, łecz ich występowanie można zmniejszyć stosując cienką igłę ze stożkowym zakończeniem. i bocznym otworem95 lub podając roztwór Hartmanna do przestrzeni zewnątrz- o po nowej przez pierwsze 24 godziny po porodzie100. Nawet przy

  Read more ...
 • W celu uzyskania pełnej skuteczności
  Comment Off 8 Views

  W celu uzyskania pełnej skuteczności i dobrej kontroli wskazane jest monitoro-wanie parametrów hemodynamicznych – pomiar średniego ciśnienia w tętnicy płucnej lub ciśnienia zaklinowanego w naczyniach włosowatych płucnych. Wielu autorów podkreśla, że wystarczająca jest kontrola ciśnienia tętniczego i tętna

  Read more ...
 • Uzgodniony algorytm postępowania
  Comment Off 8 Views

  Uzgodniony algorytm postępowania Przy stosowaniu streptokinazy należy pamiętać, że nie może być ona po-wtórzona co najmniej w ciągu 6 miesięcy od pierwszego leczenia ze względu na możliwość wystąpienia odczynów immunologicznych (wstrząs anafilaktyczny). Należy wówczas, w razie wskazań do ponownej terapii

  Read more ...
 • Uwzględniając obraz kliniczny
  Comment Off 4 Views

  Uwzględniając obraz kliniczny wyróżnia się postać łagodną (ciśnienie roz-kurczowe wyższe od 12,7 kPa = 95 mm Hg i równe lub mniejsze od 14 kPa = 105 mm Hg), umiarkowaną (ciśnienie rozkurczowe wyższe od 14 kPa, lecz mniejsze od 15,4 kPa =115 mm Hg) i ciężką (ciśnienie rozkurczowe powyżej 15,4 kPa = 115 mm Hg)

  Read more ...
 • UWAGI OGÓLNE O DOBORZE LEKÓW PRZECIWNADCIŚNIENIOWYCH
  Comment Off 7 Views

  O doborze i dawce leków przeciwnadciśnieniowych (hipotensyjnych) decydują następujące czynniki: – 1) mechanizm działania leku, – 2) etiologia nadciśnienia tętniczego, – 3) postać kliniczna, czyli stopień ciężkości nadciśnienia tętniczego, – 4) rodzaj i stopień zaawansowania powikłań naczyniowych

  Read more ...
 • U chorych z przełomem nadciśnieniowym
  Comment Off 5 Views

  U chorych z przełomem nadciśnieniowym średnie ciśnienie tętnicze należy obniżyć o ok. 20% lub do dolnego progu autoregulacji ukrwienia mózgu, który określa najniższe ciśnienie tętnicze, przy którym nie dochodzi jeszcze do niedo-krwienia mózgu. Obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej tego progu manifestuje się

  Read more ...
 • U CHORYCH Z CHOROBAMI MIĄŻSZU NERKOWEGO
  Comment Off 2 Views

  U większości chorych z chorobami miąższu nerkowego nadciśnienie jest następst-wem zarówno nadmiernej retencji Na+, jak i zwiększonego oporu tętniczek przedwłosowatych. U niektórych z tych chorych nadmierne zwężenie naczyń zależy od krążącego układu renina-angiotensyna (RA) lub lokalnych parakrynnie lub

  Read more ...
 • Trudności w poruszaniu
  Comment Off 4 Views

  Trudności w poruszaniu D. TECHNICZNE. Trudności w poruszaniu, podnoszeniu i pielęgnacji. Utrudnienie oddychania. Częste wskazania do intubacji, utrudnionej przez krótką, grubą szyję. Trudna wenesekcja i kłopotliwe umieszczenie igły do analgezji przewodowej. Zła tolerancja pozycji Trendelenburga i ginekologicznej.

  Read more ...
 • Tomografia komputerowa
  Comment Off 3 Views

  Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa. Jakkolwiek ma większe zdolności rozdzielcze, stosowana jest przede wszystkim do lokalizacji guzów położonych atypowo, np. w śród- piersiu (9). Arleriografia i pneumomediastinografia. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność wykonania arteriografli tarczycy i

  Read more ...
 • Tkanka mięśniowa
  Comment Off 2 Views

  Trudno ją niekiedy zidentyfikować. Warstwę tę tworzy zagięcie powięzi poprzecznej od dołu i powięzi śródpiersiowej od góry, które łączą się przy brzegach, rozworu, dając luźne zrosty z przełykiem. Należy teraz odprowadzić przepuklinę i odciągnąć przełyk ku bokowi, tak aby założyć najgłębszy szew. Ten

  Read more ...
 • Tiopental
  Comment Off 4 Views

  Tiopental może nie zapewnić zwiotczenia wystarczającego dla wykonania obrotu ze-wnętrznego. Nie jest stosowany do porodu zabiegowego, chyba że w połączeniu z in- ubacją dotchawiczą, zwiotczeniem mięśni i wentylacją IPPV. -1 Środki zwiotczające. Są używane w czasie porodu w celu: 1) zwiotczenia krocza ściany

  Read more ...
 • Test Sickiedex
  Comment Off 2 Views

  -5) kamicy żółciowej oraz 6) innych chorób chirurgicznych. POSTĘPOWANIE. Chorzy ze skazą sierpowatą (hemoglobina AS) przy prawidłowym postępowaniu nie przedstawiają większego ryzyka13 z wyjątkiem większych operacji, takich jak torakotomia. Wszyscy Murzyni powinni być badani pod kątem niedokrwistości i

  Read more ...
 • Technika operacyjna
  Comment Off 2 Views

  Technika operacyjna -1. Cięcie skórne Kochera typowe dla operacji na tarczycy. 2. Przecięcie powięzi szyjnej w linii pośrodkowej i uwolnienie tarczycy z olacza- l^r.pj tkanki łącznej. W tym etapie zabiegu konieczna jest rozwaga i cierpliwość w celu zachowania całkowicie bezkrwawego pola operacyjnego. Nasączenie tkanek

  Read more ...
 • Technika operacji jednoetapowej
  Comment Off 2 Views

  Operacja ma na celu: usunięcie pokrywy owodniowej worka przepuklinowego i odprowadzenie trzew w sposób zapewniający dalszy rozwój jamy brzusznej, dokładną inspekcję narządów i korekcję wykrytych wad przewodu pokarmowego, zamknięcie wrót przepukliny i pokrycie ubytku skórą bez napięcia powłoki brzusznej. W razie

  Read more ...
 • Technika operacji
  Comment Off 3 Views

  Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, w narkozie dotchawiczej. Pole operacyjne musi być dokładnie umyte od nadbrzusza aż po krocze i połowę bliższą uda – obustronnie. Zasadą jednak jest wykonywanie operacji tylko po jednej stronie, tj. po tej, po której stwierdzono objawy przepukliny. Zapobiegawcze wykonywanie

  Read more ...
 • Talasemia
  Comment Off 4 Views

  Talasemia. Można tu przenieść rozważania dotyczące niedokrwistości sierpowatej.. Chorzy mogą nie mieć hemoglobiny A i dochodzi do sierpowatości przy wysokim stężeniu HbS. Chory na homozygotyczną beta-talasemię (niedokrwistość Cooleya, niedokrwistość śródziemnomorska lub choroba T) mają znaczne ilości

  Read more ...
 • Taktyka operacyjna
  Comment Off 2 Views

  Taktyka operacyjna Pojedynczy gruczolak zostaje usunięty w całości, pozostałe przytarczyce pozostawia się. Gdy nie odnaleziono guza, -wówczas nie wolno usuwać normalnych gruczołów. W przypadkach, gdy wszystkie przytarczyce są powiększone, a doraźne badanie wykazuje ich przerost, należy wybrać jeden z

  Read more ...
 • STOSOWANIE ŚRODKÓW ZWIOTCZAJĄCYCH W MIASTENII
  Comment Off 4 Views

  -1. Środki niedepolaryzujące powodują nadwrażliwość tylko mięśni objętych chorobą. Inne mięśnie zachowują się normalnie. 2. Dekametonium jest tolerowane lepiej niż zwykle w przypadkach łagodnych, natomiast powoduje nadwrażliwość w przypadkach o ciężkim przebiegu. Blok ma charakter niedepolaryzacyjny i jest

  Read more ...
 • Aktywność ruchowa
  Comment Off 1 View

  Ta część zapotrzebowania energetycznego może mieścić się w bardzo szerokim zakresie u dziecka zdrowego, w zależności od jego aktywności fizycznej. U dziecka w wieku szkolnym wynosi ona ok. 63-105 kJ/kg/d (15-25 kcal/kg/d), a u dziecka chorego, przebywającego w łóżku w warunkach szpitalnych spada do kilku kalorii

  Read more ...
 • Nadwrażliwość zębów na zimno i ciepło
  Comment Off 0 View

  Wiele osób cierpi na dolegliwości zębów i dziąseł. I choć do dentysty najczęściej wybieramy się tylko wtedy, gdy ząb po prostu boli, gdy pojawia się w nim dziura, to przecież zdarzają się także inne choroby jamy ustnej. Kiedy one wystąpią także warto zwrócić się o pomoc do dentysty. W końcu stomatolog to

  Read more ...
 • Dietetyk
  Comment Off 2 Views

  Obecne czasy niestety pokazują nam, że coraz większa ilość społeczeństwa zaczyna mieć problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi. A dzieje się tak nie bez powodu jemy w bardzo niezdrowy sposób rzeczy tłuste bardzo słone i z wielką zawartością węglowodanów na domiar złego wszystko zapijane jest bardzo słodkimi

  Read more ...
 • Dobry stomatolog
  Comment Off 0 View

  Jak podkreślają specjaliści w dziedzinie, jaką stała się stomatologia, mamy możliwość wyprowadzenia u pacjentów wielu schorzeń i nieprawidłowości, kamień nazębny czy uszkodzone szkliwo nie stanowi już jakiegokolwiek problemu, krzywy łuk zębowy i problemy związane z niewłaściwym funkcjonowaniem każdego z

  Read more ...
 • Laserem w zęby
  Comment Off 1 View

  Laserowa korekcja ubytków, narkoza pozwalająca na zmniejszenie do zera bólu implanty zastępujące korony, istnieje cały szereg zmian wystarczy abyśmy to właśnie my chcieli je poznać, higiena jamy ustnej staje się także bardzo ważna, zadbane i pielęgnowane w odpowiedni sposób zęby stają się naszą najlepszą

  Read more ...
 • Popraw uśmiech
  Comment Off 0 View

  Sporym problemem są wady zgryzu, powód jest bardzo prozaiczny, ale często utrudnia życie kiedy łuk zębowy nie jest w prawidłowym kształcie niestety poszczególne żeby nie spełniają swoich funkcji znacznie szybciej się psują powstaje także większe ryzyko powstawania kamienia nazębnego, który narastając niestety

  Read more ...
 • Przydatne badanie radiologiczne
  Comment Off 1 View

  Wielu pacjentów zaczyna dostrzegać także możliwości badań przeprowadzanych samemu, ponieważ niestety nikt nie jest w stanie ocenić lepiej stanu naszego zdrowia niż my sami, radiologia staje się dziedziną bardzo rozwojową dającą możliwości wykrywania coraz to nowszych chorób i schorzeń, które dotykają nasze

  Read more ...
 • Rehabilitacja
  Comment Off 1 View

  Medycyna i rozwój wiedzy na temat działania naszego organizmu i mózgu niesie za sobą wiele korzyści, jedna z takich korzyści niewątpliwie jest to że obecnie zdecydowanie większa jest wiedza na temat rehabilitacji. Dotyczy to zarówno osób po różnego rodzaju wypadkach czy np. wylewach jak i również małych dzieci,

  Read more ...
 • Stomatologia estetyczna
  Comment Off 1 View

  Obecny świat daje nam wiele możliwości, rozwój cywilizacyjny stał się czymś normalnym i zauważalnym przez każdego z nas tak naprawdę. Medycyna stała się dziedziną, która w każdej ze swoich przykładów w obecnym świecie jest w stanie pokazać nam jak wiele jeszcze może się zmienić, co podkreśla stomatolog

  Read more ...
 • Tomograf
  Comment Off 1 View

  Ważne jest także, że społeczeństwo samo zdaje sobie z tego sprawę, że właśnie służba zdrowia staje się grupą pracownicza, która jest najbardziej ceniona, radiolog dodaje, że w każdym dniu spotyka się z radością i smutkiem łzami szczęścia, ponieważ kogoś udało się uratować i łzami rozpaczy, ponieważ

  Read more ...
 • Nowe odkrycia medycyny
  Comment Off 1 View

  Medycyna jest jedną z najsprawniej rozwijających się nauk. Każdego roku pojawiają się nowe odkrycia, a naukowcy nieustannie pracują nad innowacyjnymi technologiami, mającymi na celu poprawę warunków życia, zmniejszenie stopnia występowania chorób, oraz prewencję wielu z nich. Często więc w prasie codziennej i na

  Read more ...
 • Zdrowy styl życia
  Comment Off 1 View

  Zdrowie jest najcenniejszą wartością jaką posiadamy. Jego zachowanie na długie lata to prawdziwy dar, szczególnie w obecnych czasach, pełnych zagrożeń i chorób cywilizacyjnych, wynikających w dużej mierze również z rozwoju cywilizacji, która przecież potencjalnie miała okazać się nam pomocna. Jedynym ratunkiem ,

  Read more ...
 • Dzisiaj medycyna naturalna
  Comment Off 2 Views

  Dzisiaj medycyna naturalna znowu wraca do łask, bo ludzie widzą, że nie tylko chemia jest ważna w leczeniu. Wiele osób zostało wyleczonych chemicznymi lekami z jednej choroby, ale za to dzisiaj mają problemy z innymi dolegliwościami. Z naturalnymi lekami nie ma takich problemów. Można pić zioła i one jeszcze nikomu nie

  Read more ...
 • Badania
  Comment Off 3 Views

  W Polsce chodzimy do lekarza tylko wtedy kiedy już naprawdę musimy. Badania są dla nas czymś strasznym i robimy je w ostateczności. Niestety to się później na nas wszystkim mści. Nie ma tak dobrze żeby żyć długo i bez chorób. Każdemu z nas przytrafia się jakaś choroba, a najgorsza z nich to oczywiście rak. Nie

  Read more ...
 • Choroby
  Comment Off 1 View

  Na świecie jest tyle chorób, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. Nie ma się co dziwić, że naukowcy cały czas pracują na rozwiązaniem tego problemu. Szukają sposobów na to żeby leczyć ludzi, ale to nie jest takie proste. Dzieje się tak nie tylko dlatego że nie jest łatwo wyleczyć wszystkich chorób, ale

  Read more ...
 • Wady wzroku
  Comment Off 1 View

  Trudno dzisiaj znaleźć osobę, która nie miałaby jakiejś wady wzroku. Niestety, ale jesteśmy bardzo narażeni na psucie sobie oczu. Kiedyś psuło się oczy czytając książki przy świeczce, a dzisiaj psuje się oczy siedząc przy komputerze. Osoby, które pracują w biurze bardzo rzadko kiedy nie maja okularów na nosie.

  Read more ...
 • Nierówne zęby
  Comment Off 1 View

  W okresie dziecięcym wielu maluchów musi zmagać się z nierównymi zębami. Wyrastają one często poza łukiem, lub też niefortunnie wrastają w dziąsło, powodując ból i nieestetyczny wygląd. Z tego powodu częste wizyty u stomatologa już we wczesnym okresie dzieciństwa, po wykształceniu zębów stałych, są

  Read more ...
 • Rak szyjki macicy
  Comment Off 1 View

  Kobiety, które nie chodzą do ginekologa nawet nie wiedzą kiedy zaczynają chorować na raka szyjki macicy. Żyjemy w społeczeństwo, które ma tyle chorób, że statystycznie na kazdego z nas wypada po kilka. Nie ma chyba drugiej takiej nacji na całym świecie. Rak szyjki mściwy w większości przypadków kończy się

  Read more ...
 • Problemy zdrowotne
  Comment Off 2 Views

  Codzienny stres, zanieczyszczenie powietrza oraz złe odżywianie negatywnie wpływają nasze zdrowie. Przyczynia się to do wielu chorób cywilizacyjnych, z którymi stykają się już nie tylko dorośli, ale również i dzieci. Skłania nas to do częstych wizyt u lekarza, i zażywanie leków nie tylko przez krótki czas, ale

  Read more ...
 • Leczenie dzieci
  Comment Off 1 View

  Dzieci to stosunkowo trudni pacjenci. Niemowlaki nie powiedzą, co je boli, a starsze dzieci nie pozwolą włożyć sobie patyczka do ust, czy też nie dadzą sobie obejrzeć brzuszka. Z tego też względu leczenie ich również jest utrudnione, tak samo jak i wizyta u lekarza. Dzieci podczas choroby często są marudne, nie chcą

  Read more ...
 • Ból i strach a lekarze
  Comment Off 1 View

  Lekarze już od pierwszych lat dzieciństwa nie kojarzą nam się najlepiej. Być może to wizyty w szpitalu, które znaczna cześć dzieci w pierwszych latach odbywa, a może białe fartuchy i specyficzny zapach, wywołują uczucie strachu przed nieznanym niebezpieczeństwem. Prawdziwy horror przeżywamy jednak, gdy zbliża się

  Read more ...
 • Problem otyłości
  Comment Off 0 View

  Z roku na rok zwiększa się problem nadwagi i otyłości. Obecnie problem ten nie dotyczy tylko ludzi starszych, ale także dzieci. Niektóre z nich są przekarmiane przez nadgorliwe babcie, inne są faszerowane niezdrowym jedzeniem przez nadopiekuńcze mamy. Jednak dzieci z rodzin z problemami z nadwagą powinno uważać.

  Read more ...
 • Pokolenie grubasów
  Comment Off 2 Views

  Chociaż do tany Zjednoczone uważane są za kraj ludzi grubych to epidemia nadwagi i otyłości już dawno dotknęła Stary Kontynent i Polskę. Dzisiaj już co czwarte dziecko ma problemy z wagą. Wyniki są zatrważające. Jednakże nie tylko rodzice mają wpływ na swoje pociechy. Niemalże każda szkoła posiada sklepik i

  Read more ...
 • Śmiercionośna afera miłosna
  Comment Off 2 Views

  Śmiertelny atak serca podczas seksu? Często zdarza się na filmie. Jak ustalili badacze z akademii medycznej w Houston, seks jest bezpieczny dla większości chorych na serce. Jeśli jesteś w stanie pokonać dwa ciągi schodów bez bólu w klatce piersiowej, możesz mieć bujne życie erotyczne – twierdzą uczeni. Na

  Read more ...
 • Cytologia nie boli
  Comment Off 3 Views

  Polska jako jeden wielu krajów Unii Europejskiej posiada program przesiewowych badań cytologicznych, jednakże ilość kobiet, które zgłaszają się na badania jest wciąż zatrważająco niska. Należy dodać, iż Ministerstwo Zdrowia finansuje badania cytologiczne raz na trzy lata wszystkim kobietom w Polsce, które są

  Read more ...
 • Dzień dla seniora
  Comment Off 1 View

  Siódmego kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzony jest Światowy dnia Światowej Organizacji Zdrowia. Co roku odbywa się on pod innym hasłem, które ma zwrócić uwagę na najbardziej palące problemy zdrowotne świata. Na przykład w 2012 roku tematem przewodnim było „Starzenie się i

  Read more ...
 • Metody leczenie niekonwencjalnego
  Comment Off 3 Views

  Często, kiedy zachorujemy chwytamy się specyfików, które potencjalnie mogą nam pomóc a w rzeczywistości bardziej nam szkodzą, nim pomagają. Tak właśnie jest z tradycyjną formą leczenia, czyli farmacją. Otóż większość antybiotyków oraz leków tak naprawdę osłabia nasz organizm i jesteśmy bardziej podatni na

  Read more ...
 • Jaki rodzaj leczenia wybrać?
  Comment Off 0 View

  Kiedy to nasz organizm dopada choroba zaczynamy chwytać się każdego możliwego specyfiku aby móc się wyleczyć i poczuć ulgę. Jednak medycyna poleca nam wiele różnych sposobów na to, aby się leczyć. Między innymi można znaleźć leczenie niekonwencjonalne oraz konwencjonalne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z

  Read more ...
 • Czy leki mogą nam zaszkodzić?
  Comment Off 2 Views

  W momencie, kiedy chorujemy chcemy jak najszybciej ulżyć naszym cierpieniom i sięgamy po leki, które stosunkowo powinny nas zarówno szybko wyleczyć, ale także złagodzić nasz ból. Dlatego też na początek sięgamy po środki przeciwbólowe i przeciwzapalne a później zgłaszamy się po antybiotyki. Takie leczenie ma na

  Read more ...
 • Ciąża a anemia
  Comment Off 1 View

  Prawie 40% kobiet w ciąży cierpi na anemię, czyli niedokrwistość. Jest ona łatwa do wykrycia – standardowa morfologia określa poziom hemoglobiny, który w czasie anemii jest zbyt niski. Przyczyną anemii jest zazwyczaj niedobór żelaza, ale ciąża może też powodować niedobór kwasu foliowego lub witaminy B12,

  Read more ...
 • Czym jest trądzik?
  Comment Off 2 Views

  Trądzik pospolity jest zapalną dermatozą mieszków włosowych okolic łojotokowych ciała, o ciężkości równoległej do stopnia łojotoku; spowodowany jest rogowaceniem ujść mieszków oraz retencją łoju. Patogeneza jest złożona; rozwój trądzika stanowi wypadkową działania wielu czynników. Zmieniony skład

  Read more ...
 • Leczenie cisawicy
  Comment Off 1 View

  Podstawowym lekiem substytucyjnym jest octan kortyzonu (Cortison Polfa, tabl. po 25 mg). Dawka dobowa, podawana doustnie, waha się w granicach od 25 mg do 37,5 mg do 50 mg (w dawkach dzielonych podczas dnia). Właściwie dobrana dawka substytucyjna kortyzolu lub hydrokortyzonu przywraca sprawność życiową, powoduje wzrost

  Read more ...
 • Leczenie marskości żołądka
  Comment Off 0 View

  Zalecano mnóstwo leków i sposobów leczenia, jednak istotnego aktywnego leczenia śpiączki nie ma. Pewien postęp, jaki osiągnięto, wyraża się zmniejszeniem śmiertelności z 99% do około 80%. Postęp ten przypisuje się przede wszystkim nowoczesnemu ścisłemu monitorowaniu chorego i natychmiastowej intensywnej terapii

  Read more ...
 • Nowotwory łagodne
  Comment Off 2 Views

  Łagodne nowotwory spotyka się rzadko. Częstość ich występowania ocenia się poniżej 1%. Większości z nich nie towarzyszą żadne objawy. Do najczęstszych należą polipy (polypus), w dalszej kolejności lokują się mięśniaki (my-oma), nerwiaki (neurinoma), włókniaki (iibioma), tłuszczaki (lipoma). Najczęściej

  Read more ...
 • Obraz kliniczny nowotworów łagodnych
  Comment Off 2 Views

  Współistnienie polipów żołądka z brunatnymi plamami barwnikowymi na błonie śluzowej jamy ustnej nosi miano zespołu Peutza-Jeghersa. Mnogie występowanie w żołądku i w innych częściach przewodu pokarmowego nosi miano zespołu Cronkhite-Canada. Obraz kliniczny nowotworów łagodnych jest skąpoobjawowy. Mogą się one

  Read more ...
 • PIERWOTNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYCY
  Comment Off 1 View

  Pierwotna nadczynność przytarczycy rozwija się w następstwie gruczolaka(ów) przytarczyc, niepomiernie rzadziej jest spowodowana hormonalnie czynnym rakiem przytarczyc. Nadmiar hormonu przytarczyc (PTH) powoduje szereg zmian gospodarki wapniowo-fosforanowej. Najbardziej znamienna jest hiperkalcemia z równoczesną

  Read more ...
 • Rozpoznanie i leczenie zapalenia
  Comment Off 1 View

  Wskazuje na nie: 1) obecność białych nawarstwień w typowych odcinkach błony śluzowej, ścieralność ich z obnażaniem sączącej, łatwo krwawiącej powierzchni, wiek chorych, okoliczności rozwoju ognisk, 2) dodatnie wyniki badania na obecność drożdżaków (preparaty bezpośrednie, dodatnie wyniki hodowli już po kilku

  Read more ...
 • Rozpoznanie łojotoku
  Comment Off 3 Views

  1. Łysienie plackowate (olopecża areota) różni się: podostrym początkiem,, ostrym odgraniczeniem ognisk oraz całkowitym wyłysieniem, niewystępowaniem łojotoku i zaniku mieszków włosowych, nierzadkim pojawieniem się u dzieci; w ciężkich przypadkach utratą owłosienia w okolicach poza głową. 2. Łysienie starcze

  Read more ...
 • Rozpoznanie podrażnienia
  Comment Off 0 View

  Na kontaktowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub warg wskazują: 1) częstsze występowanie u kobiet oraz u osób leczonych z powodu różnych chorób jamy ustnej, 2) wywiad wskazujący na kontakt z jedną lub wieloma substancjami stosowanymi miejscowo na te części błon śluzowych lub na skórę ich otoczenia (płyny,

  Read more ...
 • Rozwój pęcherzy
  Comment Off 0 View

  Klasycznie rozwój pęcherzy poprzedzają rumienię, nie stanowi to jednak reguły. Wielkość wykwitów waha się od rozmiarów ziarna soczewicy do 2 cm. Pęcherze są napięte, półkoliste, połyskujące, wypełnione przejrzystym płynem surowiczym; utrzymują się długo, po paru dniach treść ich mętnieje. Po przerwaniu

  Read more ...
 • Rumień wielopostaciowy jamy ustnej
  Comment Off 2 Views

  Polegają one na bezpośrednim stosowaniu maści z kortykosteroidami na ogniska dermatoz, które przykrywa się ściśle opatrunkiem z folii plastykowej. Ze względu na nieścieranie się maści oraz jej wpływ macerujący skórę zawarte w niej kortykosteroidy wchłaniają się11 szczególnie intensywnie i wywierają silne

  Read more ...
 • Stan przedrakowy
  Comment Off 0 View

  Terminem tym określa się stany trwałego uszkodzenia skóry o potencjalnej możliwości zezłośliwienia. Nie nawiązując do etiologii, stan przedrakowy jest definicją kliniczną. Czynniki warunkujące rozwój stanu przedrakowego mogą uszkadzać pierwotnie: naskórek (smoła, arsen), skórę właściwą (promieniowa- nie

  Read more ...
 • Stosowanie leków bez recepty
  Comment Off 1 View

  Prawie każdy z nas chociaż raz skorzystał z leków, do których zakupu nie wymaga się recepty wypisanej przez lekarza. Preparaty takie są łatwo dostępne i stosunkowo tanie, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że mogą nie tylko pomóc, ale i zaszkodzić naszemu zdrowiu. Leki bezrecepty są bardzo popularne, a firmy

  Read more ...
 • Toczeń rumieniowaty
  Comment Off 2 Views

  Cechuje się — w porównaniu z toczniem powierzchownym — wybitniejszym nasileniem rumieni oraz rogowacenia ognisk, ustępuje zawsze z pozostawieniem zanikowych blizn. Zmiany hematologiczne i serologiczne stwierdzane u ok. 50% chorych wskazują na chorobę z autoimmunizacji ustroju. Najczęstszą siedzibą ognisk jest twarz, a

  Read more ...
 • Torbiel
  Comment Off 1 View

  Rozróżnia się torbiele „prawdziwe”, o ścianach zbudowanych z nabłonka, oraz „rzekome”, pozbawione właściwej ściany. Rozwój torbieli wiąże się .z urazami mechanicznymi; część z nich ma pochodzenie znamieniowe i stanowi wyraz zaburzeń rozwojowych. Zwykle dochodzi do rozwoju torbieli śluzowych, rzadziej

  Read more ...
 • Trądzik różowaty
  Comment Off 2 Views

  Zaliczany jest do nerwic naczynioruchowych. Trądzik różowaty polega na nawrotowym lub stałym rumieniu twarzy z wikłającym go w różnym stopniu wysiewem grudek, krost oraz przerostem gruczołów łojowych. Czynnikiem sprzyjającym dermatozie jest łojotok. Przyczyna trądzika różowatego nie jest znana. Z podejrzewanych

  Read more ...
 • Twardzina układowa
  Comment Off 1 View

  Ta o nie znanej etiologii choroba występuje 3, 4 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowań przypada u kobiet na okres 30—40 lat życia, później u mężczyzn. W powstawaniu choroby nie odgrywają roli czynniki zakaźne, chemiczne, choroby gruczołów dokrewnych oraz przemiany materii. Część autorów

  Read more ...
 • Układ krwiotwórczy
  Comment Off 1 View

  Kryteria morfologiczne stanowiły podstawę rozwoju hematologii klasycznej. Pozostały one i teraz podstawą klasyfikacji i nauczania. W ostatnich latach obserwuje się jednak zderzenie morfologicznego sposobu myślenia ze współczesnym ujęciem zagadnienia, opartym na ostatnich zdobyczach biologii molekularnej, cytologii,

  Read more ...
 • Wyłyżeczkowanie
  Comment Off 0 View

  Wyłyżecżkowaniem lub elektrokoagulacją można posłużyć się w przypadkach drobnych nabłoniaków. Po wyłyżeczkowaniu ełektrokoagułuje się podstawę wykwitu, wyłyżeezkowuje ponownie i jeszcze raz niszczy się kauterem podstawę ogniska. Przy właściwym doborze przypadków uzyskuje się równie zadowalające wyniki,

  Read more ...
 • Zaburzenia wchłaniania
  Comment Off 0 View

  Wtórne zaburzenia resorpcji występują przede wszystkim po resekcji żołądka, mogą się jednak pojawiać w asocjacji z rakiem, włóknieniem trzustki, ciężką żółtaczką, ciężką cukrzycą, przy lambliozie, zaburzeniach hormonalnych itp. Wrodzone zaburzenia przyswajania aminokwasów prowadzą do zespołów takich, jak

  Read more ...
 • Zapalenie łojotokowe
  Comment Off 0 View

  Jedną z cech zapalenia łojotokowego jest częste zajmowanie przez proces zewnętrznych przewodów usznych, fałdów uszu, brzegów powiek i skóry brody. W tym ostatnim przypadku dochodzi często do bakteryjnych zapaleń mieszków włosowych, a nierzadko również do figówki z zejściem jej w zanikowe blizenki. W obrębie

  Read more ...
 • Zapalenie warg
  Comment Off 0 View

  Dotyczyć ono może jednej z warg najczęściej dolnej, często obu warg, a najrzadziej wyłącznie wargi górnej. Klinicznie może ono mieć cechy zapalenia ostrego”, podostrego, najczęściej jednak przebiega przewlekle. Swym zasięgiem zapalenie może obejmować czerwień warg, tzw. strefę przejściową Kleina oraz skórę

  Read more ...
 • Międzywodzie ośrodek rehabilitacyjny gwarek
  Comment Off 3 Views

  Ośrodki rehabilitacyjne Dla każdego z nas zdrowie i dobra kondycja są bardzo ważnymi sprawami w życiu. Kiedy zaczynamy chorować staje się to dużym problemem, który chcemy jak najszybciej rozwiązać. Niektóre metody leczenia okazują się jednak nie skuteczne, dlatego tak bardzo poszukujemy innych metod, które

  Read more ...
 • Ośrodek rehabilitacji uzależnień i podwójnej diagnozy w Otwocku
  Comment Off 3 Views

  Szybki powrót do zdrowia dzięki rehabilitacji Powrót do pełni sprawności po ciężkim wypadku czy paskudnej kontuzji może zająć niekiedy długie tygodnie, a nawet miesiące. Tym większe są szanse na wyleczenie im wcześniej została podjęta rehabilitacja. Rehabilitacja może być prowadzona stacjonarnie w miejscu

  Read more ...
 • Zem-tourist ośrodek rehabilitacyjny słoneczna 25 Pustkowo
  Comment Off 3 Views

  Odnowa zdrowia. W wieku dojrzałym już prawie regułą jest, że trapią nas różnego rodzaju dolegliwości. Choroby czepiają się częściej niż kiedykolwiek. Potrzeba wtedy zwolnić i zająć się swoim zdrowiem. Jeżeli jesteśmy na emeryturze, to zazwyczaj nie ma problemu z wyjazdem do sanatorium. Czasem trzeba trochę

  Read more ...
 • Lubycza królewska ośrodek rehabilitacyjny
  Comment Off 3 Views

  Skręcona kostka Pech lubi czasem za nami gonić i dawać nam się lekko we znaki, o czym miałem się już okazję niejednokrotnie przekonać. Musimy sobie jednakże jakoś radzić i starać się koncentrować, co miejmy nadzieję przyniesie efekty w postaci braku wypadków. Jeśli już jednak coś nam się przydarzy jak mi

  Read more ...
 • Jadowniki mokre ośrodek rehabilitacyjny opinie
  Comment Off 3 Views

  Gdzie szukać dobrego rehabilitanta Czasami jest tak, że stan naszego zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Może jakiś uraz kręgosłupa utrudnia nam funkcjonowanie lub potrzebujemy pomocy rehabilitanta, który będzie wiedział w jaki sposób dokonać masażu, żebyśmy poczuli się znacznie lepiej. Nikt nie zaprzeczy, że

  Read more ...
 • Ośrodek rehabilitacyjny Rusinowice
  Comment Off 3 Views

  Ośrodek rehabilitacyjny Kiedy wydarzy się coś niespodziewanego w formie wypadku, kończącego się uszczerbkiem na zdrowiu, jakiś czas zajmuje dojście do pełni zdrowia, o ile to możliwe. Powrót do zdrowia wymaga adekwatnej, specjalistycznej rehabilitacji, a żeby ten proces był jak najbardziej efektywny trzeba wybrać

  Read more ...
 • Ośrodek rehabilitacyjny Polanika
  Comment Off 3 Views

  Dobry ośrodek rehabilitacyjny dla niemowlaka Kiedy kobieta zachodzi w ciążę i rodzi dziecko z niecierpliwością wyczekuje wspólnie spędzonych z nim chwil. To bardzo ekscytujący moment zarówno dla rodziców, jak i dla maluszka. Czasami jednak zdarza się, że małe dziecko rodzi się z problemami neurologicznymi, które

  Read more ...
 • Osieczek ośrodek rehabilitacyjny opinie z 2017
  Comment Off 2 Views

  Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci chorujących na autyzm - czy warto? Autyzm to choroba, która dotyka nie tylko osobę chorującą, ale i oddziałuje na jej rodzinę. Warto zatem zadbać o rozwój dziecka chorującego na autyzm poprzez oddanie go pod specjalistyczną opiekę medyczną. Ośrodek rehabilitacyjny jest zatem

  Read more ...
 • Leśna Polana ośrodek rehabilitacyjny
  Comment Off 3 Views

  Rola ośrodków rehabilitacyjnych w odzyskaniu zdrowia Chyba nie mz osoby, dla której zdrowie i dobra kondycja nie byłoby ważnymi aspektami w życiu. Wszyscy jesteśmy w stanie wiele poświęcić na to, żeby utrzymać dobrą formę. Jest to jak najbardziej naturalne. Jeśli zaś dzieje się coś nieoczekiwanego na przykład

  Read more ...
 • Ośrodek rehabilitacyjny Repty
  Comment Off 4 Views

  Dobrodziejstwa ruchu. W pewnym wieku organizm człowieka się starzeje i w takich chwilach często następuje spadek sprawności. To naturalna kolej rzeczy ale przecież można ten moment odwlec maksymalnie w czasie. Zaczyna się wtedy częste chodzenie do lekarzy różnych specjalności i zbieranie porad. Potem następuje

  Read more ...
 • Ośrodek rehabilitacyjny Michorzewo
  Comment Off 2 Views

  Ośrodek rehabilitacyjny Ośrodek rehabilitacyjny to miejsce, w którym pacjenci wracają do zdrowia po przebytych chorbach, urazach, złamaniach, kontuzjach, operacjach i tym podobne. Myśląc o takim ośrodku zazwyczaj kojarzą nam się miejsca takie jak sanatorium, czy też szpital. Istnieją także prywatne ośrodki, które

  Read more ...
 • Michorzewo rehabilitacja
  Comment Off 2 Views

  Najlepsze ośrodki rehabilitacyjne Dla każdego z nas zdrowie jest bardzo ważnym czynnikiem w życiu. Dużo zrobimy, żeby je utrzymać. Niektórzy potrafią poświęcić wiele swoich pieniędzy na to, żeby kupić odpowiednie leki, jeśli są chorzy lub profilaktycznie stosować jeśli są zdrowi. Czasami potrzebujemy zrobienia

  Read more ...
 • Gwarancja odchudzania
  Comment Off 0 View

  Odchudzanie to proces i zanim zaczniemy się odchudzać, musimy dokonać wyboru właściwej diety i dokładnie zaplanować jak będzie ona przebiegać. Firmy w Łodzi proponują skuteczną dietę odchudzającą dla każdego. Do wyboru mamy kilkadziesiąt zestawów dietetycznych stworzonych tak, by idealnie dopasować je do

  Read more ...
 • Historia pewnego przeziębienia
  Comment Off 4 Views

  Zawsze chciałam iść na taki prawdziwy festiwal kabaretowy. Uwielbiam kabarety i tak zwane noce kabaretowe. Oglądam je regularnie, gdy tylko są w telewizji. Znam prawie wszystkie i najbardziej lubię Kabaret Moralnego Niepokoju. Są rewelacyjni i natychmiast poprawiają mi humor. Gdy więc mój narzeczony kupił nam bilet na

  Read more ...
 • Jak chronić nasze pociechy przed komarami?
  Comment Off 2 Views

  Wraz z nadejściem jesieni pojawia się pogoda, która jest idealna na wycieczki kempingowe i zabawy na dworze, ale jest jeden problem, pogoda też jest idealna dla komarów. Komary o tej porze rozmnażają się, a samica komara potrzebuje świeżej krwi w celu złożenia jaj… Jeśli wasze dzieci jednak wolą się bawić w

  Read more ...
 • Jak radzić sobie ze wzdęciami w ciągu dnia?
  Comment Off 2 Views

  Istnieje wiele sposobów na to, aby zniwelować problem wzdęć. Potrzebna jest do tego żelazna dyscyplina, bo wzdęcia powstają zazwyczaj u osób, które prowadzą nieregularny, niehigieniczny styl życia pełen stresu. Żelazne zasady postępowania kiedy cierpimy na wzdęcia obracają się wokół zmiany sposobu spożywania

  Read more ...
 • Już nie tylko pieluchy są ratunkiem
  Comment Off 2 Views

  Jedną z najważniejszych decyzji, które muszą być wykonane po wykryciu problemu z nietrzymaniem moczu jest to jak dana osoba będzie sobie radzić z tym problemem. Najważniejsza strategia jest to ustalenie, jakiego rodzaju produktów w przypadku nietrzymania moczu dana osoba będzie używać. Dobrą wiadomością jest to, że

  Read more ...
 • Konsekwencje grypy
  Comment Off 2 Views

  Ostatnio czytałam książkę, która poleciła mi moja najlepsza przyjaciółka. Miał to być kryminał. I oczywiście historia była nieco kryminalna, ale przy tym bardzo zabawna. Przypominała bardziej więc parodię kryminału, niż prawdziwy kryminał. Jednak książkę dobrze się czytało i szybko dobrnęłam do końca.

  Read more ...
 • Podologia? Co to takiego?
  Comment Off 2 Views

  Piękne stopy i paznokcie to marzenie każdej kobiety ? dzięki nowej dziedzinie w kosmetyce powstają gabinety, gdzie kompleksowo można zadbać o zdrowie i urodę stóp. Podologia, czy podiatria to dla wielu ludzi słowa brzmiące zupełnie obco. Nic dziwnego. Podologia jest bowiem zupełnie nową dziedziną, która dopiero

  Read more ...
 • Leczenie migreny
  Comment Off 2 Views

  Migrena to nie żart. Jest poważną chorobą, którą efektywnie utrudnia życie. Objawów silnego, powtarzającego się bólu głowy nikt nie powinien lekceważyć. Konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Całe szczęście bóle głowy można skutecznie wyleczyć przy pomocy laseroterapii. Mianem migreny określa

  Read more ...
 • Leczenie przeziębień u dzieci
  Comment Off 2 Views

  Przeziębienie to bardzo zaraźliwa infekcja, na którą najbardziej narażone są małe dzieci, uczęszczające do przedszkola. Rzeczą naturalną i oczywistą jest fakt, iż jeżeli w przedszkolu chorych jest dwoje lub troje dzieci to za chwilę chorować już będzie cale przedszkole. Na szczęście obecnie dostępne są bardzo

  Read more ...
 • Leczenie przeziębienia przy pomocy farmacji
  Comment Off 4 Views

  Objawy grypy i przeziębienia są jednymi z najbardziej drażniących i dokuczliwych, ponieważ automatycznie atakują cały organizm. Podczas zawirusowania organizmu tymi dolegliwościami natychmiast zaczyna nas „łamać w kościach”, dopada nas ból głowy, gorączka, katar, kaszel i na dodatek katar całkowicie zatyka nos

  Read more ...
 • Masz wzdęcia? Stosuj się do tych wskazówek
  Comment Off 4 Views

  Nasz cały układ pokarmowy jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowanie całego organizmu. To on trawi produkty i pozwala na wchłanianie dobrych i korzystnych substancji odżywczych, które z kolei budują nasze narządy, mięśnie i mają wpływ na naszą krew. Przyjmowane posiłki jednak, mogą być równie dobrze

  Read more ...
 • Nie pozwól aby serce ci wysiadło
  Comment Off 3 Views

  Cholesterol jest słowem-tabu w dzisiejszym świecie. Nie chcemy dopuszczać do siebie świadomości, że możemy mieć wysoki cholesterol, a przecież jeśli przyjrzymy się naszym nawykom żywieniowym oraz trybowi pracy, szybko zdamy sobie sprawę, że jesteśmy podatni na choroby związane z tym niepożądanym składnikiem

  Read more ...
 • Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich oddział w Poznaniu
  Comment Off 172 Views

  Czym zajmuje się psycholog chrześcijański? Wiele razy w życiu zdarza się, że mamy chwilowe zwątpienia pod kątem wiary chrześcijańskiej. Często zdarza się, że dopełnienia pustki stosujemy wszelkiego rodzaju używki, bądź inne środki zaburzające nasze postrzeganie rzeczywistości. W takich sprawach warto poszukać

  Read more ...
 • Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich Gdańsk
  Comment Off 64 Views

  Psycholog chrześcijański Psycholog chrześcijański to osoba, która realizuje swoje zawodowe ambicje, swoje powołanie zgodnie z wiarą i wartościami chrześcijańskimi. Stanowisko to zostało stworzone dla ludzi, którzy potrzebują pomocy zgodnej z wyznawaną duchowością. W Polsce zostało stworzone Stowarzyszenie

  Read more ...
 • Psycholog chrześcijański Wrocław
  Comment Off 128 Views

  Gabinety psychologów dla osób religijnych Psychologia jest dziedziną nauki, która łączy ze sobą elementy humanistyczne, socjologiczne a także nauki ścisłe. Do gabinetów psychologicznych chodzą ludzie, którzy zmagają się z trudnymi sytuacjami w swoim życiu, nie mają wsparcia bliskich albo zmagają się ze swoimi

  Read more ...
 • Psycholog chrześcijański Katowice
  Comment Off 190 Views

  Inne podejście do psychologii W naszym życiu mogą pojawiać się różne trudne tematy, sprawy, z którymi nie możemy sobie poradzić, nie mamy do kogo się zwrócić lub czujemy się bardzo samotni i opuszczeni. Kiedy nasze życie traci sens, przestajemy widzieć je jako dar od Boga, zaczynamy złościć się na to, że nic

  Read more ...
 • Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich opinie
  Comment Off 538 Views

  Psycholog chrześcijański - kim jest? Psycholog chrześcijański jest osobą, która ma za zadanie pomóc innym ludziom w trudnych sytuacjach, niezrozumiałych stanach psychicznych, poprowadzić odpowiednią terapię, a dodatkowo jest chrześcijaninem. Czy jedno zaprzecza drugiemu? Oczywiście, że nie. Mimo, że wielu

  Read more ...
 • Psycholodzy chrześcijańscy ul. Bednarska Warszawa
  Comment Off 170 Views

  Psycholog chrześcijański Istnieje powiedzenie, że każdy człowiek powinien korzystać z pomocy psychologa, jednak nie wszyscy o tym wiedzą. Dobrze jednak, że choć niektórzy z nas dbają o siebie na tyle, by rozpocząć współpracę z psychologiem. Decydując się na ten krok często chcemy, by nasz psycholog kierował

  Read more ...
 • Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich Warszawa
  Comment Off 303 Views

  Psycholog chrześcijański - czy to możliwe? Wielu chrześcijan uznaje psychologa jako kogoś zajmującego się wariatami, nie czują do niego zaufania i uważają, że ludzka psychika nie potrzebuje ingerencji człowieka, a jedynie Boga. Tym bardziej, że chodzi o sferę niematerialną, która może być powiązana z duszą.

  Read more ...
 • Psycholog katolicki Warszawa
  Comment Off 148 Views

  Psycholog i jego pomoc Według religii chrześcijańskiej każde życie jest niezwykle cenne i trzeba o to życie bardzo dbać i troszczyć się o jakość swojego życia. Dlatego właśnie kiedy coś w naszym życiu jest nie tak, zdecydowanie warto skorzystać z porady psychologa. Psycholog jest osobą wykształconą,

  Read more ...
 • Psycholog chrześcijański Kraków
  Comment Off 65 Views

  Chrześcijański psycholog. Różnimy się od siebie, mamy inne zainteresowania, pasje, inną historię. Czasem bywa tak, że cierpi nasze wnętrze. O ile potrafimy sobie poradzić z bólem głowy, brzucha, o tyle gorzej, jeśli czujemy, że coś nas przygnębia, nie daje spokoju. Cierpiąc na konkretną chorobę ciała

  Read more ...
 • Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich Poznań
  Comment Off 102 Views

  Psychoterapia po chrześcijańsku Wybierając psychoterapeutę większość osób skupia się na problemach, odsuwając na bok wyznawane wartości. Psycholog ma być jak lekarz, który w obiektywny sposób pomoże im uporać się z trudnościami. Część psychoterapeutów podziela to przekonanie, przez co temat religii podczas

  Read more ...
 • Psycholog chrześcijański Warszawa
  Comment Off 123 Views

  Wartości w życiu Coraz więcej osób cierpi na różnego rodzaju problemy psychiczne - nie zawsze są to trudne do zdiagnozowania i leczenia choroby takie jak na przykład schizofrenia czy też choroba dwubiegunowa. Czasami jest to po prostu depresja albo stany depresyjne. Żyjemy w bardzo trudnym czasie, w bardzo trudnym

  Read more ...
 • Spch pl Warszawa
  Comment Off 67 Views

  Psycholog chrześcijański Wśród chrześcijan mogą znajdować się ludzie z różnego rodzaju problemami. W takiej sytuacji najbardziej może pomóc im psycholog chrześcijański. Taka osoba reprezentuje poglądy i opinie takie same jak osoba potrzebująca pomocy, zatem nie będzie tutaj pola do żadnego konfliktu. Bardzo

  Read more ...
 • Owoce leśne i ogrodowe źródłem zdrowia
  Comment Off 10 Views

  W okresie letnim warto korzystać z plonów, jakie daje nam natura. Świeże letnie owoce dodadzą nam witalności oraz pogody ducha a w zimie pod postacią konfitur domowej roboty odmienią smak różnych potraw. W owocach, które znajdziemy w sadzie, na łące lub w lesie zawarte są cenne witaminy i minerały. Medycyna oraz

  Read more ...
 • Kuszące właściwości czekolady
  Comment Off 8 Views

  Chandra dopada każdego, nie kieruje się dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, pozycję. Zły nastój często spowodowany jest stresem, niepowodzeniami życiowymi, burzą hormonów. Co zrobić by odgonić chandrę? Warto podarować sobie i swym bliskim coś pysznego. Czekolada to nie tylko kalorie, które skrupulatnie

  Read more ...
 • Zastosowanie owocu dzikiej róży
  Comment Off 10 Views

  Wielu z nas z owocem dzikiej róży ma nieprzyjemne wspomnienia. W dzieciństwie chłopcy często zaczepiali dziewczynki wrzucając im za koszulkę lub do butów rozgnieciony owoc róży. Uczucie mało przyjemne – swędzące, kłujące, drapiące. W dorosłym życiu wiemy, że zastosowanie owocu dzikiej róży nie kończy się

  Read more ...
 • Walka z wolnymi rodnikami
  Comment Off 8 Views

  Aby potrafić zadbać o swój organizm zmuszeni jesteśmy do posiadania odpowiedniej do tego wiedzy. Im więcej wiemy o swoim organizmie tym lepiej i sprawniej będziemy mogli go chronić. Przez ochronę należy rozumieć podnoszenie odporności, odpowiednie nawadnianie oraz uzupełnianie składników odżywczych w taki sposób by

  Read more ...
 • Jabłko – źródło zdrowia
  Comment Off 6 Views

  Zawsze chętnie korzystamy z darów natury. Po pierwsze dlatego, że są zdrowe i smaczne, po drugie, że mamy możliwość nieograniczonego wyboru. Świeże owoce i warzywa wybieramy w sposób staranny – zawsze sięgamy po najbardziej dorodne owoce. Spożycie owoców wprawia w dobry nastrój, zaspokaja uczucie głodu oraz nie

  Read more ...
 • Pokrzywa wykorzystywana współcześnie
  Comment Off 11 Views

  Doskonale wiemy, że medycyna od wieków wykorzystuje do produkcji różnego rodzaju specyfików rośliny i zioła. Dzięki bogatym składnikom w nich zawartych można stworzyć preparaty lecznicze. Każdy z nas z łatwością jest w stanie wskazać produkt leczniczy, który w składzie zawiera substancję pochodzenia roślinnego.

  Read more ...
 • Popuszczanie moczu
  Comment Off 2 Views

  Popuszczanie moczu inaczej zwane bezwiedne moczenie dotyczy głównie pań po menopauzie czyli przekwitaniu. Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna popuszczania moczu u kobiet.Wpływ na tą dolegliwość mogą mieć choroby kręgosłupa,cukrzyca,astma,nerwica czy też psychonerwica,stwardnienie rozsiane. Przyczyny tej

  Read more ...
 • Choroby paznokci rąk
  Comment Off 1 View

  Choroby paznokci rąk Choroba paznokci rąk to najczęściej grzybica,występuje z innymi grzybicami,grzybicą stóp grzybicą skóry.Charakteryzuje się przebarwieniem,zgrubieniem oraz łamliwością płytek,rogowaceniem pod płytka paznokcia. Żródłem choroby paznokci u rąk mogą być stopy,zwierze,przedmioty codziennego

  Read more ...
 • Lecznicze właściwości wierzbownicy drobnokwiatowej
  Comment Off 1 View

  Wierzbownica drobnokwiatowa od pewnego czasu robi furorę jako naturalny lek hamujący przerost gruczołu krokowego inaczej zwanego prostatą . Najczęstszym schorzeniem gruczołu krokowego jest gruczolak jest to łagodny nowotwór wykryty w porę daje dużą szanse na dalsze życie.Objawy schorzenia prostaty to najczęściej

  Read more ...
 • Leczenie nadciśnienia tętniczego ziołami
  Comment Off 2 Views

  Nadciśnienie tętnicze to plaga ostatnich lat chorują co raz młodsi co trochę słyszę umarł facet miał lat 30-50 jeszcze mógł pożyć. Co się stało zastanawiają się moi znajomi okaz zdrowia i nagle gościa nie ma,co było przyczyną. A odpowiedz jest najczęściej jedna nie leczone nadciśnienie tętnicze. Skąd się

  Read more ...
 • Skrzyp polny właściwości lecznicze
  Comment Off 0 View

  Skrzyp polny właściwości lecznicze Skrzyp polny jest jedną z najstarszych roślin rosnących na ziemi.Przed milionami lat występował w formie drzewa w wyniku ewolucji w czasach obecnych jest małą roślinka o bardzo dużych właściwościach leczniczych . Stosuje się go przy wewnętrznych krwotokach i krwawych

  Read more ...
 • Kąpiele ziołowe na ból mięśni
  Comment Off 2 Views

  Po ciężkim dniu w pracy nie raz odczuwamy ogólne zmęczenie fizyczne wszystko nas boli. Warto więc zregenerować organizm robiąc sobie kąpiel ziołową na ból mięśni. To ma być kąpiel która postawi nas na nogi. Na rynku jest masa specyfików płynów,żeli czy mydeł zapachowych ale warto zadbać o swoje zdrowie

  Read more ...
 • Pasożyty objawy u dzieci leczenie
  Comment Off 2 Views

  Pasożyty u niektórych osób jest bardzo trudno zlikwidować nie skutkują leki przepisane przez lekarza. Pasożyty z powodzeniem można leczyć wykorzystując naturalne produkty np.nasiona dyni,czosnek . Najczęstszymi pasożytami w ludzkim ciele są glista ludzka i owsiki. Zakażenie glistami następuje wskutek połknięcia

  Read more ...
 • Mikstura na porost włosów
  Comment Off 2 Views

  Mikstura na porost włosów nie kiedy może zastąpić odżywki i balsamy kupowane w sklepie .Na pewno jest o wiele razy skuteczniejsza i przede wszystkim bezpieczna bo zrobiona z naturalnych składników i przyrządzona przez nas samych. Mikstura na porost włosów działa leczniczo gdyż przez wmasowanie w skórę głowy

  Read more ...
 • Schorzenia trzustki
  Comment Off 3 Views

  Schorzenia trzustki są bardzo niebezpieczne w skrajnych przypadkach prowadzą do śmierci. Trzustka jest jednym z ważniejszych organów naszego organizmu. Wydziela bardzo ważne hormony trawienne ,które po dostaniu do dwunastnicy trawią pokarm. Zdrowa trzustka wydziela około 2 litrów soków trawiennych miedzy innymi

  Read more ...
 • Bóle brzucha u niemowlaka
  Comment Off 1 View

  Bóle brzucha u niemowlaka po jedzeniu wskazywać mogą na objawy kolki,jest to bardzo stresujące dla rodziców oraz dziecka. Ciągły krzyk płacz pojawia się najczęściej po karmieniu ,na skutek silnego bólu w żołądku. Typowy atak może trwać 1-5 godz i występuje u dzieci w wieku 2-3 tygodnie-4 miesiące. Sam jestem

  Read more ...
 • Jak leczyć zapalenie prostaty
  Comment Off 2 Views

  Jak leczyć zapalenie prostaty Zapalenie prostaty może wystąpić u mężczyzny w każdym wieku. Przebiegać może to jako ostre zapalenie oraz jako przewlekłe zapalenie prostaty,przyczyną najczęściej jest zapalenie cewki moczowej. Sporadycznie może mieć podłoże pochodzące z stanów zapalnych skóry ,czy też

  Read more ...
 • Domowe odżywki do włosów
  Comment Off 3 Views

  Domowe odżywki do włosów Stosowanie farb,szamponów koloryzujących,odżywek chemicznych do włosów jest przyczyną ich wypadania.Nie kiedy domowe odżywki do włosów przywracają blask zniszczonym włosom. Warto pomyśleć o naturalnych odżywkach które można zrobić sobie w domu z produktów dostępnych w każdym

  Read more ...
 • Propolis właściwości
  Comment Off 2 Views

  Propolis właściwości Propolis zaliczany jest do najważniejszych najcenniejszych leków wykorzystywanych w medycynie naturalnej.Składa się z czynnych biologicznie chemicznych związków. Ponad połowę składu propolisu tworzą żywice z drzew osika,topola sosna ,wierzba oraz pyłek kwiatowy,wosk. Skład propolisu

  Read more ...
 • Trądzik zioła
  Comment Off 5 Views

  Trądzik zioła W okresie dojrzewania trądzik jest powodem rozstroju nerwowego chłopców jak i dziewcząt.Wiem coś na ten temat moja córka na widok krosty na twarzy dostawała szału to samo przeżywał mój syn.Trądzik nie jest chorobą zarażliwą ale uciążliwą,jest wiele odmian tej choroby.Niekiedy osoby maja trądzik

  Read more ...
 • Zioła na nerwice
  Comment Off 4 Views

  Nerwica to schorzenie XXI wieku,pogoń za sukcesem za pieniędzmi. Jest przyczyną że organizm ludzki tego nie wytrzymuje, napięcie nerwowe które narasta z dnia na dzień z biegiem czasu przeradza się w nerwicę. Osoba znerwicowana ma problemy z zasypianiem,zaczyna szwankować żołądek,serce,układ krążenia.Nerwica w

  Read more ...
 • Wirusowe zapalenie oskrzeli
  Comment Off 4 Views

  Wirusowe zapalenie oskrzeli Wirusowe zapalenie oskrzeli najczęściej spowodowane jest przez wirusy i bakterie,ale czasami, czynniki środowiskowe odgrywają również ważną rolę w wyzwalaniu takich chorób. Kiedy człowiek zachoruje, jego życie jest nie ciekawe. Urywają się kontakty z kolegami i znajomymi. Dlatego

  Read more ...
 • Odchudzanie Forte
  Comment Off 1 View

  Odchudzanie Forte Oceny konsumentów: 5,0 / 5,0 1 Zielona Kawa Zamów teraz Cena detaliczna: 297 PLN Cena online: 137 PLN Zależy Ci na szybkim odchudzaniu bez efektu jo-jo? Chcesz zwalczyć podjadanie między posiłkami? Pierwsze miejsce w naszym rankingu zajęły tabletki na odchudzanie: "Odchudzanie Forte", ze

  Read more ...
 • Odchudzanie, blog, forum i mity o szczupłej sylwetce
  Comment Off 4 Views

  Odchudzanie, blog, forum i mity o szczupłej sylwetce. Żeby się skutecznie odchudzić nie zawsze wystarczy siedzieć na kanapie i łykać tabletki, trzeba się z niej ruszyć i spróbować gimnastyki. Do tego dorzućcie właściwe żywienie, a potem ewentualnie jakąś suplementację. Ale nie stawiajcie między odchudzaniem a

  Read more ...
 • Odchudzanie – blog o redukcji nadwagi
  Comment Off 2 Views

  Odchudzanie – blog o redukcji nadwagi Jeśli szybkie odchudzanie to tylko z ćwiczeniami. Żeby się odchudzić, nie wrócić do wagi, wypracować formę "sprzed lat", trzeba ćwiczyć. Nie ma rady. Pomyślcie o tym jak o pracy. Do pracy wstajecie codziennie rano, żeby zarabiać pieniądze. Robicie to systematycznie. Tak

  Read more ...
 • Lepszy niż odchudzanie? Blog o zdrowym stylu życia
  Comment Off 5 Views

  Lepszy niż odchudzanie? Blog o zdrowym stylu życia Jeśli chcecie szybko zrzucić nadwagę, ważne jest żeby zacząć od przyczyny. Jak wszędzie, gdzie coś się nie udaje, a zakładam, że Wam się nie udało, skoro szukacie w sieci informacji na ten temat – mam na myśli, że odchudzacie się nie po raz pierwszy. Co

  Read more ...
 • Michorzewo ośrodek rehabilitacyjny
  Comment Off 10 Views

  Zakres świadczonych usług: Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego ma szczególne znaczenie niezależnie od rodzaju, postaci choroby i stosowanego leczenia farmakologicznego. Chorzy trafiają tu w poszukiwaniu sposobu na dalsze godne życie w zmienionych przez chorobę warunkach, w celu zapewnienia im leczenia zgodnego

  Read more ...
 • Przychodnia Miechowice Bytom
  Comment Off 2 Views

  Przychodnia Oferta: przychodnia Miechowice z całą pewnością będzie w stanie zainteresować określoną grupę osób. Nie ma się zresztą czemu dziwić, ponieważ każdy z nas musi być przypisany do jakiejś przychodni. O, jak by to było dobrze, gdyby człowiek nie chorował i w związku z tym nie musiał odwiedzać

  Read more ...
 • Arsmed
  Comment Off 2 Views

  Jak wyjść z przeziębienia? Przełom jesieni i zimy, to okres częstych zachorowań, a także łapania różnorodnych infekcji. Wiele osób w tym czasie podejmuje decyzję o samodzielnym przywróceniu się do zdrowia, w związku z czym zakupują różnego rodzaju lekarstwa, które mają im w tym pomóc, a także stosują domowe

  Read more ...
 • Ars Med Bytom
  Comment Off 2 Views

  Badania okresowe Chodzenie do lekarza na wizyty kontrolne jest konieczne. Dzięki temu można zachować dobry stan zdrowia na długie lata. Nie trzeba będzie martwić się długimi kolejkami u specjalistów. Dlatego właśnie każdy odpowiedzialny człowiek powinien raz na jakiś czas skontrolować swój stan zdrowia. Takie

  Read more ...
 • Leczenie Candida albicans
  Comment Off 7 Views

  Leczenie Candida albicans zależy przede wszystkim od prawidłowo postawionej diagnozy, którą formułuje się na podstawie badań laboratoryjnych, głównie sprawdzenia krwi (posiewy krwi). W zaawansowanych zakażeniach korzysta się biopsji tkanek. Leki, które się stosuje w trakcie kuracji to przede wszystkim ziołowe

  Read more ...
 • Candida Albicans
  Comment Off 12 Views

  Candida Albicans Candida albicans to grzyb bezotoczkowy klasyfikowany jako drożdżak. Jest źródłem zakażeń u osób, które mają obniżoną odporność. Poza tym, jest składnikiem flory fizjologicznej w przewodzie pokarmowym u 40-80% osób. Nazywany jest także kandydozą albo grzybicą, aczkolwiek to ostatnie

  Read more ...
 • CUKRZYCA – CUKIER GROŹNIE PODWYŻSZONY
  Comment Off 8 Views

  CUKRZYCA –CUKIER GROŹNIE PODWYŻSZONY Czym jest cukrzyca? Jest to przewlekła choroba metaboliczna, wywołana brakiem lub niewłaściwym działaniem insuliny w organizmie człowieka. Już wczesne jej zdiagnozowanie umożliwia dobranie indywidualnej diety dla chorego. W późniejszym stadium natomiast pozwala na określenie

  Read more ...
 • CYTOMEGALIA – GDY WIRUSY ZAGRAŻAJĄ CIĄŻY
  Comment Off 5 Views

  CYTOMEGALIA – GDY WIRUSY ZAGRAŻAJĄ CIĄŻY Cytomegalia w przypadku osób zdrowych przebiega niezwykle łagodnie i nie stanowi większego zagrożenia. Niestety, pewna część osób jest niezwykle narażona na działalność podstępnych wirusów. Do tej grupy należą przede wszystkim noworodki i niemowlęta, których

  Read more ...
 • DEMENCJA STARCZA – TO NIE TYLKO PROBLEM SENIORÓW
  Comment Off 11 Views

  DEMENCJA STARCZA – TO NIE TYLKO PROBLEM SENIORÓW Demencja starcza może ujawnić się już w młodym wieku i spowodować ogromne spustoszenie w psychice człowieka. Choroba często postępuje stopniowo i uzewnętrznia różne objawy na wielu etapach życia. W momencie gdy tzw. otępienie starcze pojawia się w późnym

  Read more ...
 • Bóle menstruacyjne jak łagodzić
  Comment Off 2 Views

  Bóle menstruacyjne występują w jamie brzusznej, miednicy podczas miesiączki. Ten dyskomfort nie jest normalny, ale jest bardzo powszechny u kobiet . Ponad 50% dojrzałych kobiet odczuwa ból menstruacyjny . W przypadku młodych dziewcząt ból występuje u 9 na 10 dziewcząt,począwszy od łagodnego do silnego i może

  Read more ...
 • Brzoza na problemy zdrowotne
  Comment Off 3 Views

  Brzoza na problemy zdrowotne Brzoza to nie tylko drzewo liściaste które bardzo często wykorzystuje się do palenia w kominku czy wędzenia mięsa ,wędlin,wyrobu przepięknych mebli ale to również naturalny lek. W medycynie naturalnej wykorzystuje się liście,pączki brzozowe o raz sok. Rodzajów o raz gatunków brzozy

  Read more ...
 • Choroba buergera przyczyny objawy
  Comment Off 3 Views

  Choroba Buergera jest rzadką chorobą tętnic i żył w rękach i nogach. W chorobie Buergera, występują stany zapalne naczyń krwionośnych ,obrzęki,zakrzepy .Te procesy chorobowe uszkadzają ,niszczą tkanki skóry a to może prowadzić do infekcji i wystąpienia gangreny. Oznaki i objawy gangreny to czarny lub niebieski

  Read more ...
 • Choroba serca u kobiet objawy
  Comment Off 3 Views

  Choroba serca,zawał,to najczęstsze problemy zdrowotne mężczyzn, ale więcej kobiet niż mężczyzn umiera na choroby serca,zawał każdego roku na całym świecie . Jednym z problemów jest rozpoznanie objawów zawału u kobiet,może być on inny niż u mężczyzn. Warto więc wiedzieć jakie są objawy ataku serca u

  Read more ...
 • Ciśnienie tętnicze co warto wiedzieć
  Comment Off 2 Views

  Problemy z ciśnieniem tętniczym mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, a szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest nadciśnienie tętnicze. Boryka się z nim wiele osób na całym świecie. Brak odpowiedniego leczenia może prowadzić do poważnych chorób i stanowi zagrożenie dla życia. To właśnie nadciśnienie jest

  Read more ...
 • Wysokie ciśnienie krwi
  Comment Off 3 Views

  Wysokie ciśnienie krwi może niszczyć organizm bez wysyłania widocznych objawów. Nadciśnienie tętnicze może mieć poważne konsekwencje i prowadzić do poważnych problemów z układem krążenia i sercem. Wiadomo również, że to właśnie zbyt wysokie ciśnienie krwi jest jedną z najczęściej występujących przyczyn

  Read more ...
 • ZADBAJ O ZDROWIE JESIENIĄ
  Comment Off 3 Views

  Zdrowie jesienią bardzo często narażone jest na różnego typu infekcje w tym artykule znajdziesz wskazówki,które mogą uchronić Cię od choroby. Chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, co do tego, że jesień to dla wielu chorowity okres. Zaczyna się robić chłodno, szaro, zimno. Obniża się zarówno odporność

  Read more ...
 • Zaparcia u kobiet w ciąży jak je zlikwidować
  Comment Off 2 Views

  Zaparcia to problem zarazem pań jak i panów ale szczególnie na tego typu dolegliwość narażone są kobiety w ciąży Badania przeprowadzone na świecie potwierdzają że 75% wszystkich kobiet w ciąży miewa wzdęcia i problemy z wypróżnianiem. Zaparcia u kobiet w ciąży są wynikiem stresu,nie odpowiednim nawodniem

  Read more ...
 • Domowe sposoby leczenia alkoholizmu
  Comment Off 1 View

  Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie jak leczyć alkoholizm, bowiem zależy to od każdego człowieka, który wpadł w ten nałóg. Jedna osoba może opowiadać, że odstawiła alkohol z dnia na dzień, bo tak postanowiła i od wielu lat jest trzeźwa. Inna jeździ co pół roku na terapie, bowiem kiedy tylko zakończy

  Read more ...
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  Comment Off 1 View

  Zdrowie psychiczne Siedliskiem życia psychicznego, inteligencji i świadomości jest kora mózgu, jego zewnętrzna, ewolucyjnie najmłodsza warstwa. Komórki kory łączą się między sobą za pomocą krótkich rozgałęzionych wypustek, a przez długie wypustki odbierają z całego ciała bodźce wywołujące wrażenia i

  Read more ...
 • Badania DNA na ojcostwo.
  Comment Off 1 View

  Od niedawna wiele placówek medycznych zaczęło oferować nową uslugę - badania genetyczne ojcostwa. Badanie jest bardzo proste, próbkę do badań możemy sami pobrać w domu, następnie musimy ją wysłać do Laboratorium Badań DNA. W rzeczywistości wydawalo by się, że badania te są skierowane do rozwodzacych się

  Read more ...
 • Testy na ojcostwo jako wykrywacze zdrady
  Comment Off 1 View

  Coraz bardziej powszechne, ale zarazem popularne staja się testy na ojcostwo. Testy DNA to czasem, bowiem jedyna forma poznania prawdy. Obserwując życie i zachodzące w nim sytuacje, często okazuje się, że ludzkie słowo nie zawsze jest szczere i wiarygodne. Często, bowiem ludzi kłamią przeciwieństwie calu osiągnięcia

  Read more ...
 • Ustalanie ojcostwa na podstawie grupy krwi
  Comment Off 1 View

  Badanie ojcostwa jest badaniem rozstrzygającym, w którym badane jest co najmniej 15 markerów STR oraz marker płci i przeprowadzona jest analiza statystyczna. Interpretacja ta ma na celu oszacowanie wartości dowodowej i na tej podstawie formułowana jest końcowa opinia. W przypadku jakichkolwiek niejasności poszerza się

  Read more ...
 • Leczniczy kolagen
  Comment Off 3 Views

  Leczniczy kolagen Jeżeli chcemy aby nasza skóra była jedwabista i zdrowa należy o nią odpowiednio dbać. Kobiety używają wielu kosmetyków aby zatrzymać czas i cały czas wyglądać młodo. Jednym ze składników skóry, jest kolagen reguluje on w naturalny sposób reakcje jakie zachodzą w naszej skórze. Naturalny

  Read more ...
 • Testy psychologiczne a licencja detektywa.
  Comment Off 2 Views

  Aby ubiegać się o licencję detektywa trzeba trzeba najpierw przejść pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne. Bardzo rygorystycznie potraktowane są badania psychologiczne w przypadku takiej profesji. Również kandydaci na sędziów i prokuratorów muszą przechodzić takie testy. Testy psychologiczne w takich

  Read more ...
 • Przyczyny powstawania próchnicy
  Comment Off 3 Views

  Stomatolodzy potwierdzają, że próchnica stała się swego rodzaju chorobą cywilizacyjną. Niestety choć w wielu przypadkach jest widoczna wcześniej, to pacjenci zgłaszają się do dentysty dopiero wtedy gdy ząb zaczyna boleć. Tymczasem próchnica nie rozwija się z dnia na dzień. Jeśli dentysta wyleczy ją jak

  Read more ...
 • Przesilenie wiosenne
  Comment Off 2 Views

  Ciągłe zmęczenie, apatia, spore osłabienie fizyczne, senność, obniżona odporność oraz kłopoty z koncentracją mogą być objawami sezonowego spadku formy. Przesilenie wiosenne, bo o nim mowa, jest wynikiem wahań temperatury, skoków ciśnienia atmosferycznego oraz zmian zachodzących w przyrodzie. Wraz z rozpoczęciem

  Read more ...
 • Okulary przeciwsłoneczne dla dzieci
  Comment Off 2 Views

  Rodzice powinni pamiętać o ochronie oczu swoich dzieci, zwłaszcza w okresie letnim, gdy spędzają one wiele czasu w słońcu. Na szczęście producenci okularów przeciwsłonecznych nie zapominają o najmłodszych i specjalnie dla nich przygotowują wzory, które podobają się dzieciom. Jednak jeśli chcemy zapewnić

  Read more ...
 • Włosy siwe
  Comment Off 4 Views

  Na pewno tematem, który jest poruszany w takich miejscach jak forum dla fryzjerów są "siwe włosy" ,które pojawiają się przedwcześnie u osób nawet zupełnie młodych (po 20 roku życia), albo są po prostu wynikiem procesu starzenia się całego ustroju. Siwe włosy mogą również pojawić się w postaci jednego pasma w

  Read more ...
 • Witamina B17 nie leczy raka
  Comment Off 4 Views

  Amigdalina czyli inaczej witamina B17 nie jest żadnym rewelacyjnym panaceum na nowotwory. Wbrew temu, co wypisują na ten temat „specjaliści” żadne badanie nie potwierdziło rzekomo spektakularnych właściwości letrill - bo także takim określeniem nazywa się substancję, która charakteryzuje się cudownym wpływem na

  Read more ...
 • 3 powody za szkołą rodzenia
  Comment Off 35 Views

  Z każdym rokiem rośnie popularność szkół rodzenia. Czy warto się zapisać na zajęcia i w czym one mogą przyszłej mamie pomóc? Czy taki kurs jest w ogóle kobiecie potrzebny? Przecież natura wyposażyła jej ciało tak, że jest ono do porodu stworzone. Pamiętajmy jednak, że jest to wydarzenie ważne zarówno dla

  Read more ...
 • Co skrywa Ciąża
  Comment Off 38 Views

  Nie bez powodu ciąża często bywa nazywana stanem błogosławionym, a przyjście dziecka na świat cudem narodzin. Podczas niezwykłych dziewięciu miesięcy w kobiecym łonie rozwija się nowe życie i doprawdy czasami aż trudno uwierzyć w to, że dziecko rośnie tak szybko i już niedługo przyszła mama będzie tuliła w

  Read more ...
 • Zaburzenia psychiczne
  Comment Off 20 Views

  W dzisiejszych czasach, w zastraszającym tempie wzrasta liczba ludzi doświadczających zaburzeń psychicznych. Wedle obliczeń Ministerstwa Zdrowia, co czwarta osoba w Polsce będzie w trakcie życia cierpiała na zaburzenia psychiczne. Najczęściej spotykane są zaburzenia dotyczące nastroju, związane z lękiem oraz

  Read more ...
 • Łysienie kobiet i mężczyzn
  Comment Off 47 Views

  Łysieją kobiety i mężczyźni, a nawet nastolatkowie i dzieci. W dwóch ostatnich przypadkach najczęściej pojawia się łysienie plackowate, lub łysienie okresowe powodowane na przykład leczeniem różnych groźnych chorób. Dzieci (nastolatkowie) i panie to szczególna grupa osób, bo w ich przypadku z łysieniem

  Read more ...
 • Wpływ e-papierosa na zdrowie człowieka
  Comment Off 51 Views

  Elektroniczne papierosy to wciąż wielka zagadka. Brakuje szczegółowych badań dotyczących ich szkodliwości oraz długofalowego wpływu na zdrowie oraz otoczenie. Według aktualnie posiadanej wiedzy nie ma w nich nic trującego. Czy w przyszłości e-papieros będzie traktowany tak jak jest teraz? Trujące

  Read more ...
 • Pomadka Neutrogena opinie
  Comment Off 2 Views

  Neutrogena opinie Marka Nuetrogena to światowy lider, produkujący fantastyczne kosmetyki do pielęgnacji ciała na całym świecie. Wiodąca marka stała się tak popularna, dzięki swojej wspaniałej historii i tradycji w łączeniu najlepszych składników swoich kosmetyków, oferując je każdemu, dzięki niewygórowanym

  Read more ...
 • Bezdechy nocne leczenie icd 10
  Comment Off 1 View

  Bezdechy nocne Obturacyjny bezdech senny to cicha choroba, która w większości przypadków pozostaje wciąż niezdiagnozowana. Szacuje się, że już około 24% dorosłych mężczyzn i 9% dorosłych kobiet cierpi na to schorzenie. Sen osoby borykającej się z bezdechem nocnym jest nieregularny i objawia się wielokrotnym

  Read more ...
 • Rehabilitacja kręgosłupa lędźwiowego Kraków
  Comment Off 2 Views

  Rehabilitacja kręgosłupa jest bardzo ważna w przypadku problemów Plagą dzisiejszych czasów jest to, że coraz więcej osób ma problemy z kręgosłupem. Wbrew pozorom, nie dotyczy to tylko osób starszych, ale i wielu młodych. Przyczyny? Zazwyczaj jest to mała aktywność fizyczna, siedzący tryb życia i brak korekcji

  Read more ...
 • Leczenie chrapania Warszawa klinika
  Comment Off 2 Views

  O chrapaniu Twoim problemem jest chrapanie? Musisz pamiętać, że nie jest to problem, z którym nie można sobie poradzić. Najzwyczajniej w świecie wymagane jest tylko odpowiednie podejście. Każda rozsądna osoba powie dokładnie to samo. Tak więc, czas przejść do tego, co należy rozumieć przez odpowiednie podejście?

  Read more ...
 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym powikłania
  Comment Off 1 View

  Problematyczny układ pokarmowy Problemy z układem pokarmowym, naprzemienne zaparcia i biegunki, krwawienia przy oddawaniu stolca - wszystko to może, a nawet powinno nas zaprowadzić do lekarza, który zajmie się znalezieniem przyczyny naszych problemów i dobraniem odpowiedniego leczenia. Wiele osób mimo to zwleka z wizytą

  Read more ...
 • Poradnia psychologiczna Kielce na stoku
  Comment Off 2 Views

  Poradnia psychologiczna w Kielcach Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy poradnia psychologiczna Kielce jest w Twojej sytuacji odpowiednim rozwiązaniem, musisz wiedzieć, że tak naprawdę zastanawianie się nie ma sensu. Pomoc psychologa jest szalenie istotna i w żaden sposób nie wolno jej lekceważyć. Jeśli przykładowo

  Read more ...
 • Odstawienie alkoholu a detoksykacja
  Comment Off 4 Views

  Odstawienie alkoholu a detoksykacja Odstawienie alkoholu to kluczowy krok w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu. Tylko trzeźwy alkoholik będzie w stanie rozpocząć długą terapię, indywidualną czy grupową. Odstawienie alkoholu w pierwszej fazie wiąże się z procesem detoksykacji alkoholowej, czyli oczyszczeniem

  Read more ...
 • Fizjoterapia zwierząt Toruń
  Comment Off 2 Views

  Wzajemna korzyść Kupiłam ostatnio królika. Było z tym trochę zamieszania, bo wszystko trzeba było dokładnie przemyśleć, zaplanować, a potem zrobić zakupy i kilka przygotowań w domu. Jednak kiedy wreszcie mój wymarzony, krótkowłosy, szarobury króliczek trafił do domu, zupełnie zawrócił mi w głowie. Na

  Read more ...
 • Profesjonalne odchudzanie Katowice
  Comment Off 2 Views

  Aktywność fizyczna to podstawa utraty wagi. Mimo iż dieta odgrywa ogromną rolę w odchudzaniu, aktywność fizyczna czyli sport też pełni ważną funkcję. Normalizuje pracę naszego serca, poprawia wydajność metabolizmu oraz organizmu w ogóle oraz wytwarza endorfiny - dzięki temu możemy czuć się bardziej

  Read more ...
 • Kosmoceutyki – leki czy kosmetyki?
  Comment Off 3 Views

  Kosmoceutyki - leki czy kosmetyki? Pielęgnacja skóry zawsze wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy potrzebuje ona leczenia, czy zwykłych kosmetyków. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakiej jest kondycji. Jeśli chcemy profilaktycznie ją chronić i o nią dbać, kosmetyki wystarczają. Jeśli jednak procesy

  Read more ...
 • Klinika dermatologii estetycznej – kiedy może pomóc?
  Comment Off 2 Views

  Klinika dermatologii estetycznej - kiedy może pomóc? Świetnym rozwiązaniem na kompleksy wielu kobiet jest klinika dermatologii estetycznej. Większość pań marzy o tym, aby wybrać się na profesjonalne zabiegi upiększające. Nie ma nic dziwnego w tym, że kobiety chcą wyglądać atrakcyjnie, młodo i szczupło.

  Read more ...
 • Turnusy rehabilitacyjne dzieci z autyzmem
  Comment Off 2 Views

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem Autyzm to schorzenie neurologiczne, które charakteryzuje się zaburzeniami komunikacji uczuć. Ponadto odznacza się zaburzeniami integracji wrażeń zmysłowych i problemami komunikacyjnymi. Choroba najczęściej ujawnia się u dzieci do 3 roku życia. Niestety nie ma na świecie leku, który

  Read more ...
 • Akupunktura na odchudzanie Gdynia
  Comment Off 3 Views

  Odchudzanie Uzyskanie szczupłej i wysportowanej sylwetki jest marzeniem wielu z nas. Jednakże tempo życia, wiele obowiązków, zarówno w pracy, jak i w domu, często nie pozwala nam na dyscyplinę pod tym względem. Co za tym idzie, zależy nam na tym, żeby w osiągnięciu tego celu pomógł nam ktoś, kto naprawdę się na

  Read more ...
 • Leczenie kanałowe pod mikroskopem Warszawa Targówek
  Comment Off 2 Views

  Powody leczenia kanałowego Leczenie kanałowe jest konieczne, kiedy nastąpi zapalenie lub zakażenie miazgi zębowej. Może ona być wynikiem próchnicy lub uszkodzenia mechanicznego. Zęby wymagające leczenia kanałowego są przyczyną ostrego bólu, nadwrażliwości na ciepło i zimno, bolesność przy dotyku. Leczenie

  Read more ...
 • Dentysta dla dzieci Kraków Montelupich
  Comment Off 2 Views

  Dentysta dla dzieci Warto dbać o zęby od najmłodszych lat, w końcu dzięki nim nasz uśmiech wygląda tak jak powinien czy też dzięki nim jesteśmy w stanie podczas jedzenia rozdrabniać pokarm. Dentysta to człowiek, którego powinniśmy regularnie odwiedzać i sprawdzać stan swojego uzębienia, niezależnie od wieku i

  Read more ...
 • Optyk Kraków bezpłatne badanie wzroku
  Comment Off 2 Views

  O bezpłatnym badaniu w Krakowie Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że bezpłatne badanie wzroku Kraków to świetny przykład na to, iż szczęściu trzeba pomóc. Można powiedzieć, że takie są fakty, a z faktami pod żadnym pozorem nie powinno się dyskutować. Co jeszcze należy powiedzieć? Na pewno należy jeszcze

  Read more ...
 • Usuwanie znamion z badaniem histopatologicznym Warszawa
  Comment Off 1 View

  Dążenie do ideału. Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się przeróżne zachowania, które mają na celu wypięknić nasze ciało. Ludzie pragną być idealni, nieskazitelnie piękni, po prostu jak z obrazka. Niestety, każdy człowiek ma coś, z czego jest niezadowolony. Czy to za duży nos, czy też za małe usta, a

  Read more ...
 • Odpowiednie oprogramowanie stomatologiczne
  Comment Off 2 Views

  Odpowiednie oprogramowanie stomatologiczne Zastanawiasz się nad tym, jakie oprogramowanie stomatologiczne jest odpowiednim rozwiązaniem? Można pokusić się o stwierdzenie (i nie będzie to raczej przesadne ryzykowne stwierdzenie), że jest to problem, z którym styka się wiele osób. Jak radzą sobie te osoby? Przede

  Read more ...
 • Gabinet dentystyczny i jego obsługa
  Comment Off 3 Views

  Gabinet dentystyczny i jego obsługa Tak, jak wskazuje tytuł tekstu, powiemy sobie na temat gabinetu dentystycznego oraz jego obsługi. Konkretnie rzecz ujmując, czy można powiedzieć, że obsługa gabinetu dentystycznego jest prostym zadaniem? Wydaje się, że w żadnym wypadku nie można stwierdzić, iż obsługa gabinetu

  Read more ...
 • Nefrolog Kraków NFZ czas oczekiwania
  Comment Off 2 Views

  Na czym polega zabieg dializy? Dializoterapia jest podstawową formą leczenia przewlekłej niewydolności nerek lub też poważnej ostrej niewydolności nerek, z towarzyszącą mocznicą oraz wysokim poziomem potasu powyżej 6.5 mEq/l. Jest to leczenie inwazyjne, wymagające stworzenia specjalnej przetoki dializacyjnej lub też

  Read more ...
 • Diabetolog kraków Kutrzeby
  Comment Off 2 Views

  O problemach z cukrzycą Twoim kłopotem jest cukrzyca i powikłania z nią związane? W takiej sytuacji pod żadnym pozorem nie możesz działać samodzielnie. Można powiedzieć, że musisz postawić na odpowiednie wsparcie. Co należy rozumieć przez dobre wsparcie? Takie wsparcie to odpowiedni diabetolog Kraków. Można

  Read more ...
 • Trizer Fitlabs
  Comment Off 2 Views

  Pozbądź się nadprogramowych kilogramów w sposób szybki i przyjemny! Niskokaloryczne diety, w których zdecydowanie brakuje twoich ulubionych posiłków, nie są w stanie zaspokoić twoich potrzeb. Wytrzymujesz na nich przeważnie kilka dni, po czym wracasz do swoich starych nawyków i przez to nie możesz cieszyć się

  Read more ...
 • Tabletki calominal – szczupła sylwetka na wyciągnięcie ręki
  Comment Off 1 View

  Tabletki calominal - szczupła sylwetka na wyciągnięcie ręki Odchudzanie to ulubiony temat każdej kobiety. Jednak o szczupłej sylwetce nie marzą już tylko panie, ale i coraz więcej panów. Jeśli jednak ćwiczysz, dbasz o dietę, a efektów nadal brak to motywacja bardzo spada i tkwimy w błędnym kole. Jednak tabletki

  Read more ...
 • Hydrominum efekty
  Comment Off 2 Views

  Opinie o Hydrominum Hydrominum jest suplementem diety, dedykowanym dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. Środek pomaga walczyć z nadmiarem wody w organizmie. Ponadto ma działanie oczyszczające, pomaga pozbyć się z organizmu toksyn. O Hydrominum opinie są różne. Mówi się, że efekty są bardzo krótkotrwałe,

  Read more ...
 • Jak zahamować apetyt na słodycze?
  Comment Off 1 View

  Jak zahamować apetyt na słodycze? Słodycze są właśnie takimi produktami, którym większość ludzi nie potrafi się oprzeć. Widząc w sklepie ulubiony czekoladowy batonik, człowiek od razu wrzuca go do swojego koszyka, nie zastanawiając się nawet nad tym, czy w ogóle jest głodny i czy ma na niego ochotę. Im więcej

  Read more ...
 • Neutrogena
  Comment Off 3 Views

  Neutrogena Czy twoja skóra nie zawsze jest idealnie nawilżona, czy czasem jest sucha? Chcesz mieć ładną i zdrową cerę? Dbasz o swoje usta? Twoje stopy są w całkowicie idealnym stanie? A może twoje dłonie są wysuszone? Jeśli na jedno pytanie odpowiedziałaś tak, mamy coś właśnie dla ciebie. Jak wiadomo,

  Read more ...
 • Objawy i leczenie bezdechu nocnego
  Comment Off 5 Views

  Objawy i leczenie bezdechu nocnego. Jednym z najczęstszych objawów bezdechu sennego jest chrapanie. Niestety jest to też objaw lekceważony i nie skłaniający do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Mogą pojawiać się jeszcze dodatkowe dolegliwości występujące w ciągu dnia. Chory na bezdech rano wybudza się z

  Read more ...
 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków
  Comment Off 2 Views

  Jak walczyć z bólem kręgosłupa? Wielu ludzi na całym świecie doświadcza bólów kręgosłupa. Dotyczy to tak samo ludzi młodych, jak ludzi w podeszłym wieku. Przyczyn bóli kręgosłupa jest bardzo wiele i można je rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Bóle kręgosłupa mogą mieć przyczynę wrodzoną lub nabytą.

  Read more ...
 • Leczenie chrapania Warszawa
  Comment Off 1 View

  Chrapię i nie wiem, co z tym zrobić Zastanawiasz się nad tym, co należy zrobić z Twoim chrapaniem? Fakty są takie, że nie ma innego wyjścia, jak zadbanie o odpowiednie wsparcie (a w każdym razie tak się wydaje biorąc pod uwagę historię). Co należy rozumieć przez odpowiednie wsparcie? Przez odpowiednie wsparcie

  Read more ...
 • Nie taki diabeł straszny, jak go malują…
  Comment Off 3 Views

  Nie taki diabeł straszny, jak go malują... Ludzkość wręcz drży na wieść o kolonoskopii która przecież ratuje ich przed śmiercią na raka jelita grubego. Miasto leżące w północnej Polsce postanowiło przeprowadzić badania ankietowe na liczącej blisko 500 osób grupie mieszkańców, aby móc zbadać powszechny

  Read more ...
 • Pomoc ze strony psychologa
  Comment Off 4 Views

  Pomoc ze strony psychologa Zgodnie z tym, co wskazuje tytuł tekstu, tematem będzie pomoc ze strony psychologa. Skoro tematem będzie pomoc ze strony psychologa to można też powiedzieć, iż temat to poradnia psychologiczna Kielce. Czy każda poradnia psychologiczna Kielce jest rozwiązaniem, które należy określić mianem

  Read more ...
 • Detoksykacja alkoholowa
  Comment Off 1 View

  Alkoholizm a detoksykacja Osoby ciężko uzależnione od alkoholu często obawiają się prawdy i nie potrafią przyznać się przed bliskimi, że mają poważny problem. Jeżeli zauważymy u kogoś z najbliższego otoczenia podejrzenie alkoholizmu, powinniśmy zareagować jak najszybciej. Zniszczona wątroba czy niebezpieczne

  Read more ...
 • Fizjoterapia zwierząt
  Comment Off 2 Views

  Fizjoterapia Nie ma co ukrywać, że mnóstwo osób wie, czym jest fizjoterapia (jeżeli nie wszystkie wiedzą). Można powiedzieć, że za fizjoterapię odpowiadają fizjoterapeuci. Dlaczego, o tym mowa? Otóż być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że możliwa jest fizjoterapia zwierząt. Niemniej jednak nie

  Read more ...
 • Odchudzanie Katowice
  Comment Off 5 Views

  Kiedy zacząć się odchudzać Zawsze jest dobry czas na odchudzanie. Zwłaszcza jeżeli ma się sporą nadwagę, nie należy odkładać diety zbyt długo. Niezbyt dobre wyniki badań także mogą skłonić do szybszego rozpoczęcia odchudzania. Na odpowiednią dietę powinny przejść między innymi osoby, którym grozi

  Read more ...
 • Kosmeceutyki
  Comment Off 2 Views

  Sposób na zmarszczki Zmarszczki, które pojawiają się na naszej skórze, są niczym innym, jak oznaką, że podlega ona naturalnym procesom starzenia. Nie oznacza to jednak, że mamy się tak po prostu im przyglądać i zgadzać na to, by stanowiły "ozdobę" naszej twarzy. Ze zmarszczkami jesteśmy bowiem wstanie skutecznie

  Read more ...
 • Klinika dermatologii estetycznej
  Comment Off 1 View

  Lasery w dermatologii estetycznej Lesery w medycynie estetycznej zaczęto wykorzystywać już bardzo dawno temu. Obecnie każda klinika dermatologii estetycznej ma w swojej ofercie zabiegi z wykorzystaniem różnego rodzaju laserów. Lasery wykorzystywane są między innymi do usuwania owłosienia z rożnych części naszego

  Read more ...
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem
  Comment Off 2 Views

  Autyzm a metoda Carla Delacato Kiedy rodzic pierwszy raz słyszy, ze jego dziecko może być dotknięte autyzmem czuje się zagubiony, zaprzecza, szuka winnych. Tymczasem należy skupić się nie na przyczynach, które nie są do końca znane, ale na sposobach rehabilitacji. Leczenie autyzmu jest niemożliwe, można jednak

  Read more ...
 • Odchudzanie Gdynia
  Comment Off 2 Views

  Zimowe kilogramy Zima to czas ubierania się w ciepłe stroje, obszerne swetry, puchowe kurtki, ciepłe szale, to wszystko pomaga nam przetrwać ujemną temperaturę. Również nasza kuchnia w tym czasie zmienia się. Chętniej jemy potrawy wysokokaloryczne, zapominamy o przestrzeganiu diety, a kiedy na dworze szaleje

  Read more ...
 • Leczenie kanałowe Warszawa
  Comment Off 2 Views

  Jak wygląda leczenie kanałowe? Do najczęściej wykonywanych zabiegów stomatologicznych zaliczamy bezsprzecznie leczenie kanałowe. Wykonuje się go przede wszystkim wtedy, kiedy istnieje zagrożenie zapaleniem miazgi. Miazga jest to bardzo unerwiona tkanka, która wypełnia ząb od środka. Gdy ulega ona zakażeniu

  Read more ...
 • Dentysta dziecięcy Kraków
  Comment Off 2 Views

  Dentysta w Krakowie. W zeszłym tygodniu wybraliśmy się z mężem i dziećmi do naszych dobrych znajomych, do Krakowa. Poznaliśmy się parę lat temu na wakacjach nad morzem i od tej pory regularnie się odwiedzamy. Wszystko zapowiadało się cudownie, dlatego z niecierpliwością czekaliśmy na weekend. Wstaliśmy rano i za

  Read more ...
 • O badaniu wzroku
  Comment Off 4 Views

  O badaniu wzroku Zgodnie z tytułem tekstu, tematem będzie badanie wzroku. Konkretnie rzecz ujmując należy mieć na uwadze bezpłatne badanie wzroku Kraków. Można powiedzieć, że takie bezpłatne badanie Kraków to jest bardzo dobry pomysł, którego w żaden sposób nie można lekceważyć. W końcu ewentualne problemy

  Read more ...
 • Usuwanie znamion
  Comment Off 3 Views

  Usuwanie znamion Przeciętna zdrowa osoba dorosła posiada 20 znamion barwnikowych na swoim ciele. Lekarze w większości zalecają czujne obserwowanie znamion, a ich usuwanie jest już podyktowane koniecznością. Specjaliści zwracają uwagę, iż najczęściej usuwa się je w okolicach karku (miejsce często pocierane

  Read more ...
 • Jak oprogramowanie pomoże stomatologowi w pracy?
  Comment Off 4 Views

  Jak oprogramowanie pomoże stomatologowi w pracy? W przeciwieństwie do przeszłości w dzisiejszych czasach dostęp do nowoczesnych technologii jest powszechny. Widok nawet kilkuletniego dziecka, które szybko i sprawnie obsługuje smartfona, nikogo już nie dziwi. Oczywiście taka swoista przemiana technologiczna

  Read more ...
 • O obsłudze gabinetu dentystycznego
  Comment Off 2 Views

  O obsłudze gabinetu dentystycznego Nie ma co ukrywać, że zapewne są ludzie, w przypadku których odpowiednia obsługa gabinetu dentystycznego jest problemem. Można powiedzieć, że nie jest to sytuacja, której należy się dziwić. Ktoś może zapytać, co należy robić w takiej sytuacji? Najkrócej rzecz ujmując w

  Read more ...
 • Przeszczep nerki – jak to wygląda?
  Comment Off 2 Views

  Przeszczep nerki - jak to wygląda? Przeszczep nerki jest najczęściej wykonywanym przeszczepem narządowym w Polsce. Średni czas oczekiwania na transplantację wynosi około 10 miesięcy, a w skali całego kraju kilka tysięcy osób rocznie uzyskuje nerkę - najczęściej od dawcy zmarłego, niespokrewnionego. Dlaczego

  Read more ...
 • Zaufany diabetolog Kraków
  Comment Off 3 Views

  Zaufany diabetolog Kraków Choroby przewlekłe wiążą się z częstymi wizytami u lekarzy, ważne jest by stale kontrolować swój stan zdrowia i nie dopuszczać do powikłań. Cukrzyca wymaga od nas specjalnej wiedzy i zmiany swoich nawyków żywieniowych, a także prowadzenia zdrowego trybu życia z codzienną dawką ruchu.

  Read more ...
 • Trizer na rynku
  Comment Off 3 Views

  Trizer na rynku Może obiło Wam się o uszy słowo Trizer. Jeżeli nie, to spieszymy z wyjaśnieniem, że jest to jeden z suplementów diety, spalacz tłuszczu, który dzięki swojej formule pomoże Wam w odpowiedni sposób spalić nadmiar tkanki tłuszczowej. Jednak nie myślcie sobie, że będzie to tak łatwa sprawa, iż

  Read more ...
 • Jak wspomóc proces odchudzania?
  Comment Off 1 View

  Jak wspomóc proces odchudzania? Od kiedy pamiętam, zawsze ważyłam za dużo. W pewnym momencie powiedziałam stop i postanowiłam zrobić coś z tym faktem. Aby zredukować masę ciała wprowadziłam do swojego życia aktywność fizyczną. Najbardziej lubię jeździć na rowerze i rolkach, uprawiam też wspinaczkę.

  Read more ...
 • Sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów
  Comment Off 4 Views

  Sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów Czasami staramy się schudnąć, lecz nasze wysiłki nie przynoszą efektów. Pomimo aktywności fizycznej czy stosowania coraz nowszych i bardziej wyszukanych diet, waga zdaje się uparcie stać w miejscu. Czy to oznacza, że nie możemy nic zrobić i jedynym wyjściem są drogie

  Read more ...
 • Asumin – aby jeść mniej słodyczy
  Comment Off 4 Views

  Asumin - aby jeść mniej słodyczy Przyszło nareszcie wyczekiwane przez wszystkich lato, a więc czas, kiedy chciałoby się odsłonić trochę więcej ciała. Niestety wiele z nas wstydzi się swojej figury i zbyt okrągłych kształtów. Mimo stosowania diety nadliczbowe kilogramy się chcą zniknąć, a my czujemy się

  Read more ...
 • Stomatologia estetyczna Gdańsk i Stomatologia estetyczna Kraków
  Comment Off 63 Views

  Stomatologia estetyczna Kraków i stomatologia estetyczna Gdańsk Piękny uśmiech Starasz się utrzymać idealną higienę jamy ustnej? Myjesz regularnie zęby i stosujesz akcesoria wspomagające: szczoteczki i nici międzyzębowe, irygator do jamy ustnej? Również twoja dieta jest zgodna z zasadami zdrowego odżywiania:

  Read more ...
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem i rehabilitacja kręgosłupa Kraków
  Comment Off 134 Views

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków i Rehabilitacja dzieci z autyzmem Byłaś dzielna-walczyłaś jak lwica U Twojego dziecka zdiagnozowano autyzm. Z początku byłaś załamana tą diagnozą. Nie wiedziałaś nic na temat tej choroby. W gronie znajomych, przyjaciół nie było nikogo z podobnym problemem. Nie poddałaś się.

  Read more ...
 • Centrum dermatologii Warszawa i Prywatna klinika odwykowa
  Comment Off 91 Views

  Prywatna klinika odwykowa i centrum dermatologii Warszawa Jacy specjaliści medyczni cieszą się największą popularnością? W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania społeczeństwa kwestią zdrowia psychicznego; co raz więcej osób korzysta z pomocy psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów. Jednym z

  Read more ...
 • Odchudzanie Gdynia i Odchudzanie Katowice
  Comment Off 73 Views

  Odchudzanie Katowice i Odchudzanie Gdynia Jak osiągnąć ładną sylwetkę? Jak wiadomo każdej kobiecie zależy na tym, aby wyglądać jak najlepiej. Jednym z czynników, które wpływają na wygląd jest odpowiednia, wysportowana sylwetka. Aby jednak osiągnąć efekt wymodelowanej i szczuplej sylwetki, to należy przejść

  Read more ...
 • Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań
  Comment Off 132 Views

  Medycyna pracy Poznań i Medycyna pracy Kraków Opinie lekarza są niezbędne W dzisiejszych czasach potrzebujemy opinii lekarza, aby podjąć się wielu specjalności. Przed państwem i przepisami nic się nie ukryje. Za pierwszy przykład można podać fakt, iż każdy młody mężczyzna zostaje oceniany już na początku

  Read more ...
 • Leczenie kanałowe Warszawa i leczenie chrapania Warszawa
  Comment Off 50 Views

  Leczenie chrapania Warszawa i Leczenie kanałowe Warszawa Chcesz (nie) chrapać, jedź do Warszawy Kilka tygodni temu przebywałem w stolicy na wyjeździe służbowym. Mieliśmy w zespole kilkunastu osób, opracować projekt wdrożenia nowych rozwiązań obsługi klienta w naszej firmie. Spaliśmy w hotelu, po trzech w pokoju.

  Read more ...
 • Klinika dermatologii estetycznej i medycyna estetyczna Gdańsk
  Comment Off 74 Views

  Medycyna estetyczna Gdańsk i Klinika dermatologii estetycznej Dbamy o swoją urodę Coraz częściej zaczynamy dbać o swoją urodę i swój wygląd. Dotyczy to przede wszystkim pań, ale i panowie coraz częściej są gośćmi klinik medycyny estetycznej. Co na to wpływa? Oczywiście fakt, że zarabiamy coraz więcej.

  Read more ...
 • Fizjoterapia psów i Fizjoterapia zwierząt
  Comment Off 60 Views

  Fizjoterapia zwierząt i fizjoterapia psów Na przyjaźń psa zawsze można liczyć Nie da się zaprzeczyć, że w przypadku naszego psa zabiegi przedoperacyjne pomogły wydłużyć i wzmocnić tkanki miękkie, które uległy skurczowi z niedostatecznym wykorzystaniem kończyny. Nowoczesna fizjoterapia zwierząt oferuje

  Read more ...
 • Odwyk alkoholowy i Detoksykacja alkoholowa
  Comment Off 85 Views

  Detoksykacja alkoholowa i odwyk alkoholowy Dlaczego warto wysłać osobę uzależnioną na odwyk? Odwyk alkoholowy jest bardzo korzystny dla każdej osoby uzależnionej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w miejscu takim znajdują się osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie w radzeniu sobie z taką chorobą. Na

  Read more ...
 • Dentysta mikroskop Kraków i dentysta dziecięcy Kraków
  Comment Off 117 Views

  Dentysta dziecięcy Kraków i Dentysta mikroskop Kraków Dentysta konieczny Dentysta mikroskop Kraków oraz dentysta dziecięcy Kraków to oferty, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Dlaczego? Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż troska o zęby to jedna z podstawowych spraw. Tak to już jest, że własnych zębów nic nie

  Read more ...
 • Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego
  Comment Off 46 Views

  Przewodnik po zasobach internetu Czy internet może kogoś znudzić tak, by przynajmniej na jakiś czas z niego zrezygnował? Oczywiście, tacy ludzie, łatwo wpadający w gniew, gdy tylko coś idzie nie po ich myśli, są wokół nas wszechobecni. Sam słyszałem niejednokrotnie, że w tym komputerze (czytaj: internecie) nic nie

  Read more ...
 • Stomatologia Kraków
  Comment Off 100 Views

  Jak wybrać stomatologa? Wybór stomatologa jest bardzo ważną kwestią. Każdy powinien dbać o swoje zęby, jak najlepiej, ponieważ braki w uzębieniu nie wyglądają najlepiej. Jeżeli z kolei nie dba się odpowiednio o zęby, to szybko się one psują i w efekcie wypadają. Dlatego właśnie tak ważne są wizyty u

  Read more ...
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna stomatologia
  Comment Off 69 Views

  Stomatologia - prowadzenie elektronicznej dokumentacji Prowadzenie elektronicznej dokumentacji stomatologicznej to bardzo ważna rzecz, ponieważ dzięki temu wszystkie wizyty zostaną prawidłowo odnotowane. Stomatolodzy powinni prowadzić taką dokumentację, ponieważ wszystko będzie wtedy działało zgodnie z prawem.

  Read more ...
 • Stomatologia dziecięca Łódź
  Comment Off 141 Views

  Opieka stomatologiczna dla najmłodszych pacjentów O zęby należy dbać i to od samego początku, od momentu pojawienia się pierwszych mleczaków. To one będą służyły dziecku do gryzienia i rozdrabniania pokarmu przez pierwszych kilka lat jego życia. Stomatologia dziecięca Łódź doskonale wie, jak ważna jest

  Read more ...
 • Stomatologia Ostrów Wielkopolski
  Comment Off 128 Views

  Odwiedzenie gabinetu stomatologicznego Niekiedy odwiedzenie gabinetu stomatologiczne jest koniecznością, ponieważ człowieka bolą zęby, czy też w uzębieniu pojawi się próchnica. W takich przypadkach warto skupić się na profilaktyce, ponieważ można w ten sposób nie tylko uśmierzyć ewentualny ból, ale zadbać o to,

  Read more ...
 • Stomatologia dziecięca Warszawa
  Comment Off 126 Views

  Zadbaj o zdrowe zęby Twoich dzieci Ważne jest, aby od początku narodzin dziecka dbać o jego zdrowie, ponieważ może to rzutować w późniejszym okresie na jego przyszłość. Jednym z tych aspektów są zdrowe i białe zęby, które każde dziecko pragnie posiadać. Czasem jednak niestety spotkać można się z

  Read more ...
 • Stomatologia estetyczna Gdańsk
  Comment Off 178 Views

  Zdrowe zęby Zdrowe i piękne zęby to domena gwiazd telewizji. Wielokrotnie podczas oglądania filmów lub seriali dochodzimy do wniosku, że nasze zęby nie wyglądają tak dobrze, jak zęby naszej ulubionej aktorki. Nasze kompleksy wyleczyć może tylko i wyłącznie stomatologia estetyczna Gdańsk. Wizyta w takim salonie

  Read more ...
 • Stomatologia estetyczna Kraków
  Comment Off 99 Views

  Profesjonalne wybielanie zębów Każdy z nas pragnie mieć śnieżnobiałe zęby. To gwarantuje nam piękny, niczym nieskrępowany uśmiech, a mówi się, że to właśnie on jest wizytówką każdego człowieka. Stomatologia estetyczna kraków oferuje profesjonalne wybielanie zębów. W gabinecie używane się nowoczesne

  Read more ...
 • Stomatologia Katowice
  Comment Off 62 Views

  Stomatologia Stomatologia, zwana równie często dentystyką jest to dyscyplina medyczna, która to zajmuje się przede wszystkim leczeniem zębów, przyzębia, a także jamy ustnej oraz ich budową. Ciekawostką jest fakt, iż jest to dziedzina medycyny, która wzbudza największe emocje. Nie jest tajemnicą, iż wizyty u

  Read more ...
 • Stomatologia implanty
  Comment Off 127 Views

  Jak mieć piękne zęby Każdy z nas chciałby mieć piękny, zdrowy, biały uśmiech. Nic w tym dziwnego - ładne zęby to właściwie wizytówka człowieka. Niestety - zęby nie regenerują się w sposób naturalny, i jeśli z jakiegoś powodu ulegną uszkodzeniom - uśmiech przestaje być tak piękny, a nawet zaczyna szpecić

  Read more ...
 • Rozliczenia z nfz stomatologia
  Comment Off 139 Views

  NFZ a stomatologia, rozliczenia z NFZ stomatologia Jeśli komuś są potrzebne rozliczenia z NFZ stomatologia nie różni się od innych dziedzin medycyny, dlatego do ich wykonania trzeba wiedzieć, jak wygląda system opieki zdrowotnej w Polsce. Stworzenie rozbudowanego systemu opieki zdrowotnej to jedno z podstawowych

  Read more ...
 • Aparaty słuchowe najnowszej generacji
  Comment Off 111 Views

  Postęp, także w świecie urządzeń protetycznych, jest w XXI wieku niesamowicie dynamiczny. Najnowsze, innowacyjne aparaty słuchowe oferowane są już w standardzie nieporównanie wyższym od tego, co znaleźć można było na rynku jeszcze dziesięć lat temu. Oczywiste zalety, jakie dają współczesne aparaty słuchowe, to

  Read more ...
 • Opinie o neurochirurgu
  Comment Off 111 Views

  Jak wiele innych osób w naszym mieście, również ja stałem przed koniecznością znalezienia dobrego neurochirurga. Mój problem nie należy do najłatwiejszych, dlatego byłem zdeterminowany co do tego, aby trafić rzeczywiście do wybitnego specjalisty. I wydaje mi się że takiego znalazłem. Jest nim neurochirurg

  Read more ...
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Comment Off 77 Views

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniem korzystnym nie tylko z punktu widzenia ekonomii budżetu domowego (są rozwiązaniem zdecydowanie mniej kosztownym niż tradycyjne szamba), ale również są bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ produkowane przez gospodarstwa domowe i ich

  Read more ...
 • Poradnia psychologiczna Kielce
  Comment Off 132 Views

  Zaburzenia psychologiczne w głównej mierze dotykają grupę ludzi młodych w wieku do 40 lat, narażonych na duży stres związany z pracą zawodową, ale też życiem prywatnym. Z tego względu profesjonalna pomoc psychologiczna jest obecnie coraz bardziej doceniana. Przestała być negatywnie kojarzona i cechowana

  Read more ...
 • Osrodek leczenia uzaleznien
  Comment Off 101 Views

  Ileż to już razy słyszeliśmy w telewizji, radio lub gazecie o zjawisku pracoholizmu, które sieje ferment w naszym życiu w momentach zagubienia na gruncie osobistym lub też w sytuacji, kiedy chcemy za wszelką cenę robić karierę w naszej pracy i wspinać się po szczebelkach korporacyjnych układanek. Jest to naprawdę

  Read more ...
 • Osrodek leczenia alkoholizmu
  Comment Off 99 Views

  Osoba uzależniona od alkoholu zawsze będzie twierdzić, że potrafi nie pić, gdy tylko zechce. Lecz słowa osoby tej nie są wiarygodne, gdyż nigdy ci ludzie nie udowadniają tego czynem. I dlatego nie trzeba słów alkoholika brać na serio. Zawsze będzie on twierdził, że nie pije dużo, że tylko sporadycznie nadużywa

  Read more ...
 • Dzieci z autyzmem terapia
  Comment Off 86 Views

  W ostatnich latach znacznie wzrosła wykrywalność u dzieci autyzmu, jak szacują najnowsze badania prowadzone przez profesjonalne ośrodki ten problem może dotyczyć już nawet około kilku procent młodych ludzi na świecie. Do końca tak naprawdę nie wiadomo czym to jest spowodowane, aczkolwiek musimy mieć świadomość,

  Read more ...
 • Zabiegi estetyczne
  Comment Off 118 Views

  W Polsce zabiegi estetyczne są co raz bardziej popularne. Co raz więcej osób (i to nie tylko kobiet) przyznaje się do ich regularnego stosowania. Jednak tyle, ile osób, tyle różnych opinii o tego typu zabiegach. Wielu z nas słysząc o "poprawianiu urody" wyobraża sobie zniekształcone twarze osób, które je wykonują. To

  Read more ...
 • Kobiece problemy
  Comment Off 90 Views

  Czasy, w których żyjemy są trudne, ponieważ coraz częściej jesteśmy narażeni na dużą ilość stresu, a to pociąga za sobą dużo poważniejsze konsekwencje (choroby o  wielu podłożach) Coraz bardziej popularne stają się tak zwane kobiece problemy. Po tym jak nasza rzeczywistość przeobraziła się diametralnie to

  Read more ...
 • Gabinety stomatologiczne
  Comment Off 171 Views

  Nie od dzisiaj wiadomo że zła dieta może w negatywnym stopniu wpływać na nasze zęby. Nadmierne spożywanie słodyczy, prowadzi od próchnicy a próchnica równa się ból. Bólu nikt nie lubi dlatego warto się zastanowić co możemy zrobić by go uniknąć. Pierwszą rzeczą której warto się przyjrzeć jest oczywiście

  Read more ...
 • Gabinet ginekologiczny
  Comment Off 117 Views

  Coroczne badania ginekologiczne przede wszystkim pozwalają nam wykryć wszystkich cichych zabójców takich jak rak piersi albo rak szyjki macicy. A jak powszechnie wiadomo, trzeba im zapobiegać na wszelkie możliwe sposoby. Regularnie wykonywane badania tego typu, a także cytologia i badania piersi pozwalają nam bowiem

  Read more ...
 • Alkoholizm
  Comment Off 247 Views

  Wyjście z uzależnienia nie jest prostym zadaniem. Uświadomienie sobie swojego problemu jest pierwszym etapem niezbędnym do podjęcia leczenia, jednak nie zawsze jest to jednoznaczne z podjęciem odpowiednich ku temu kroków. Wiele osób, nawet w sytuacji gdy zdaje sobie już sprawę, ze swojego problemu z alkoholem ma ogromny

  Read more ...
 • Rehabilitacja dzieci Warszawa
  Comment Off 83 Views

  Rehabilitacja dzieci Warszawa? Tak, w stolicy na pewno znajdziecie odpowiednie ośrodki, które podejmą się odpowiedniej rehabilitacji Waszych pociech. Bardzo współczuje rodzicom, których dzieci rodzą się niepełnosprawne i już od najmłodszych lat trzeba robić wszystko aby dziecko jak najbardziej było rozwinięte. Do

  Read more ...
 • Pieczenie w miejscach intymnych
  Comment Off 127 Views

  Pieczenie pochwy jest bardzo wstydliwą i dokuczliwą dolegliwością. Wiele kobiet próbuje wielu sposobów na pozbycie się tej przypadłości, lecz kończy się to różnym skutkiem. Pieczenie w miejscach intymnych można leczyć antybiotykami, jeśli jest ono wywołane infekcją bakteryjną. Antybiotyki zabiją wszystkie

  Read more ...
 • Opieka medyczna dla pracowników
  Comment Off 125 Views

  Co sprawia, że firma jest atrakcyjna dla potencjalnych pracowników? Dobra pensja? Jasna ścieżka kariery? A może system premii? Wiele firm, zwłaszcza tych dużych, stara się o atrakcyjne benefity dla swoich współpracowników. Jednym z najbardziej cenionych jest opieka medyczna dla pracowników. Jak działa taka opieka? W

  Read more ...
 • Implanty zębów
  Comment Off 241 Views

  Stan naszego uzębienia jest stanowczo bardzo ważny. Nawet jeżeli nie zwracamy na to uwagi, to na pewno zwracają na to uwagę nasi rozmówcy. Jeżeli więc nasze uzębienie jest niepełne, to czym prędzej powinniśmy z tym coś zrobić. Ale co takiego można zrobić z tym niemałym problemem? Najlepszym rozwiązaniem na pewno

  Read more ...
 • Bezpłatne badanie wzroku Kraków
  Comment Off 93 Views

  Raz na pewien okres czasu warto sprawdzić, czy nasz aparat wzroku działa prawidłowo. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić, czy prowadzony przez nas tryb życia nie powoduje powstawania wad wzroku. Szybka diagnostyka jest niezwykle istotna wśród osób, które są obciążone genetycznie. Bezpłatne badanie wzroku Kraków to

  Read more ...
 • Usuwanie przebarwień – efekty i przeciwwskazania
  Comment Off 133 Views

  Usuwanie przebarwień przy użyciu lasera IPL to coraz popularniejsza forma radzenia sobie z przykrymi zmianami skórnymi związanymi z nierównomiernym rozłożeniem melaniny w wewnętrznych warstwach skóry. Jakich efektów można się spodziewać? Usuwanie przebarwień odbywa się w kilku sesjach naświetleń. Na

  Read more ...
 • Odchudzanie z herbatkami odchudzającymi
  Comment Off 103 Views

  Herbatki odchudzające są bardzo często stosowanym suplementem w procesie odchudzania, który jest stosowany przez bardzo wiele osób. Najpopularniejsze są między innymi Slim Herbal System, które w składzie wyróżniają się odpowiednio dobraną mieszanką ziół. Niemalże każde herbatki odchudzające będą stanowiły

  Read more ...
 • Usuwanie znamion Warszawa
  Comment Off 105 Views

  Jak postępować ze znamionami? Czy lepiej je usuwać, czy może pozostawić? Gdzie można ewentualnie taki zabieg wykonać? Na te i jeszcze inne pytania muszą odpowiedzieć sobie osoby, które borykają się z tym problemem. Nie ma jednak co gdybać i słuchać różnych historii, tylko czym prędzej udać się do lekarza,

  Read more ...
 • Stabilizator stawu skokowego
  Comment Off 106 Views

  Nawet jeżeli uwielbiamy sport i poświęcamy się w 100%, a w każdy trening wkładamy maksimum zaangażowania - nie warto się przetrenowywać.Jeśli przesadzimy z ilością i intensywnością treningów może się okazać, że będziemy zmuszeni porzucić sport na dłuższy czas, ponieważ nie powiedzieliśmy dość w

  Read more ...
 • Sposoby na chrapanie
  Comment Off 141 Views

  Chrapanie to częsta i bagatelizowana przypadłość. Dotyka w 80% mężczyzn, choć jego częstymi ofiarami bywają też kobiety po menopauzie. Trzeba sobie w pełni zdawać sprawę, jakie istnieją sposoby na chrapanie i kiedy należy udać się do specjalisty. Należy zacząć od pozycji w której śpimy. Zapomnijmy o

  Read more ...
 • Odszkodowanie zdrowotne
  Comment Off 110 Views

  Każdy z nas może stać się poszkodowanym w kolizji drogowej. Jak radzić sobie z odszkodowaniem za ewentualne uszczerbki na zdrowiu, które są skutkiem wypadku? Przede wszystkim pamiętajmy, że odszkodowanie powinno stanowić również zwrot kosztów poniesionych przez nas na skutek wypadku. Koszty te obejmować mogą np.

  Read more ...
 • Dieta i odchudzanie
  Comment Off 85 Views

  Z jednej strony mamy kolejne statystyki a lekarze alarmują, że plaga otyłości wśród polskich dzieci jest największa od lat i pod tym względem zaczynamy dogadać naszego wielkiego amerykańskiego sąsiada ? Stany Zjednoczone. Z drugiej jednak wytworzył się swoisty trend, moda na zdrowy tryb życia a takie określenia jak

  Read more ...
 • Portal medyczny
  Comment Off 85 Views

  Bardzo często dzieje się tak, że potrzebujemy jakiejś specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny. W związku z tym pierwsze co robimy to siadamy do komputera i szukamy interesujących treści na łamach serwisów internetowych. Internet to miejsce, w którym można znaleźć praktycznie wszystko. Medycyna to bardzo

  Read more ...
 • Opieka medyczna
  Comment Off 102 Views

  Obecnie rynek pracy przeżywa prawdziwy rozkwit. W większych miastach bezrobocie notowane jest jako najniższe od kilkunastu lat. W tej sytuacji, pracodawcy dwoją się i troją, aby zachęcić pracowników do zatrudnienia się w ich przedsiębiorstwie. Dla wielu pracowników kuszącą propozycją jest opieka medyczna,

  Read more ...
 • Korekcja wzroku
  Comment Off 91 Views

  Wady wzroku to przypadłość dotykająca bardzo wiele osób. Już w szkole podstawowej, a nawet w przedszkolach widzimy maluchy w okularach. Wiele wad ujawnia się w okresie dojrzewania.  Najprostszą metodą poprawiającą ostrość widzenia jest oczywiście noszenie okularów. Obecnie wybór okularów jest bardzo duży, ale

  Read more ...
 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym
  Comment Off 164 Views

  Rak jelita grubego ma to do siebie, że rozwija się przez długi czas bezobjawowo, przez co często zostaje wykryty już w zaawansowanym stadium. Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym jest badaniem profilaktycznym w wykrywaniu raka jelita grubego dzięki czemu pacjent ma znacznie większe szanse na nawet całkowite wyleczenie. Nie

  Read more ...
 • Chrapanie leczenie
  Comment Off 135 Views

  Chrapanie to dolegliwość uciążliwa nie tylko dla samego chrapiącego, ale także dla jego otoczenia. Mocny kuksaniec w bok czy zaciśnięcie nosa osoby chrapiącej może być skuteczne tylko chwilowo, ale na pewno nie zlikwiduje przyczyny chrapania. Mąż, który dostanie mocną sójkę w bok, może na chwilę przestać

  Read more ...
 • Nawyki żywieniowe
  Comment Off 106 Views

  Jak wiadomo dieta jest bardzo ważnym elementem życia ludzi. Wpływa ona bowiem na funkcjonowanie całego organizmu oraz samopoczucie ludzi. Nawyki żywieniowe, które każdy posiada mogą, więc oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na ciało człowieka i jego umysł. Warto, więc korzystać z porad osób, które specjalizują

  Read more ...
 • Program stomatologiczny
  Comment Off 111 Views

  Program stomatologiczny to jedna spośród wielu propozycji, jakie oferują klientom firmy z branży informatycznej. Ponieważ technologia informatyczna dotarła już praktycznie wszędzie, zapotrzebowanie na usługi tego typu stale rośnie. Dobry program stomatologiczny to podstawa dla sprawnego działania każdej większej

  Read more ...
 • Operacje chirurgiczne
  Comment Off 126 Views

  Każdy z nas chciałby być wiecznie młody. Zwłaszcza kobiety pragną długo cieszyć się zdrowym, pięknym wyglądem i nienaganną aparycją. Z tego powodu coraz większa liczba populacji poddaje się zabiegom medycyny estetycznej. Medycyna estetyczna oferuje w dzisiejszych czasach szerokie rozwiązania. Zaczynając od

  Read more ...
 • Domowe sposoby na trądzik
  Comment Off 163 Views

  Wiele ludzi ma problemy z niedoskonałościami cery. Wiąże się to z niezdrowym stylem życia, dużym napięciem i stresem w życiu codziennym a także przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jeśli chcemy, aby nasza cera nabrała blasku, warto włączyć do swojej pielęgnacji domowe sposoby na trądzik. To metody,

  Read more ...
 • Bezdechy nocne leczenie
  Comment Off 107 Views

  Koszmary senne to długotrwałe, wywołujące strach lub przerażenie marzenia senne. Występują w fazie snu REM. Czasami koszmary mogą doprowadzić do przebudzenia śpiącego. Treść koszmarów dotyczy zagrożenia życia, zdrowia czy bezpieczeństwa. U wielu osób występują pewne typowe schematy i treści koszmarów. Na

  Read more ...
 • Bezdech senny
  Comment Off 117 Views

  Każdy człowiek marzy o zdrowym i spokojnym śnie, który pozwoli mu zregenerować siły na dni pełne wyzwań. Niestety, nie wszystkim jest to dane. Osoby cierpiące na bezdech senny mają poważne problemy z wysypaniem się. Nie tylko brak energii jest następstwem tej dolegliwości. Możemy mieć problemy z koncentracją a w

  Read more ...
 • Dbałość o urodę
  Comment Off 124 Views

  Troszczenie się o własny wygląd jest jednym z najczęstszych zadań wykonywanych każdego dnia przez ludzi. Szczególnie kobiety przykładają bardzo dużą uwagę do swojego wyglądu, ubrania, makijażu. Nasz wizerunek odzwierciedla nasze usposobienie oraz charakter, a także pozwala czuć się swobodnie. Dbałość o urodę

  Read more ...
 • Tampony czy podpaski
  Comment Off 123 Views

  Wiele osób zadaje sobie pytanie "Tampony czy podpaski?". Pytanie to dotyczy w szczególności młodych dziewczyn jak i kobiet. W zależności od własnych przekonań podejmowana jest ostateczna decyzja o wyborze podpasek lub tamponów. Na decyzje ma wpływ wiele czynników takich jak opinia innych koleżanek czy reklama w

  Read more ...
 • Tabletki na wypadanie włosów
  Comment Off 123 Views

  Problem nadmiernej utraty włosów dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiet. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, od braku właściwej higieny, nieodpowiednią dietę, stres, aż po zmiany chorobowe. Gdy zaobserwujemy u siebie taki problem, dobrym rozwiązaniem wydają się być tabletki na wypadanie

  Read more ...
 • Oliwka w żelu Johnson
  Comment Off 114 Views

  Oliwka dla dzieci pomaga w codziennej pielęgnacji skóry naszego dziecka. Zapobiega jej wysuszaniu, nawilża i natłuszcza, zapobiegając bolesnym podrażnieniom. Coraz więcej mam stosuje sprawdzony kosmetyk, jakim jest Oliwka w żelu Johnson. Jednak oliwka ta może mieć także inne, niekoniecznie związane z higieną naszego

  Read more ...
 • Neutrogena opinie
  Comment Off 123 Views

  Nie jest łatwo wybrać dobry balsam do ciała, ponieważ duża część tego rodzaju produktów dostępnych w drogeriach reprezentuje niestety słabą jakość. To właśnie dlatego kosmetyki marki Neutrogena opinie o których są bardzo dobre, są tak znane - gdyż znacząco wyróżniają się na ich tle. Szkoda byłoby jednak

  Read more ...
 • Catering Rzeszów
  Comment Off 111 Views

  Rodzinna impreza okolicznościowa to bardzo ważne wydarzenie w każdym domu, dlatego też należy zadbać o każdy szczegół. Taką imprezę można zorganizować zarówno w domu, jak i wynajmując salę. Bardzo ważną kwestią jest przede wszystkim menu, które chcielibyśmy zaserwować. Oczywiście wszystko można bez problemu

  Read more ...
 • Gruźlica
  Comment Off 107 Views

  W dzieciństwie obowiązkowe jest szczepienie przeciwko gruźlicy, ale daje ono odporność na około 15 do 20 lat. Gruźlica przenoszona jest drogą kropelkową, czyli można się nią zakazić wdychając powietrze, w którym unoszą się prątki gruźlicy nazywane także prątkami Kocha, (który je odkrył) lub także

  Read more ...
 • Gdy kaszel męczy
  Comment Off 114 Views

  Kaszel pojawia się zwykle z takiego powodu, że w drogach oddechowych pojawia się coś, czego tam nie powinno być. Organizm się mobilizuje, żeby się tego pozbyć i gwałtownie odruchowo wypycha z płuc strumień powietrza, którego zadaniem jest wypchnięcie na zewnątrz ?intruza?. I nie ma to znaczenia czy intruzem są na

  Read more ...
 • Dyskopatia
  Comment Off 123 Views

  Silny ból w okolicy lędźwiowej części kręgosłupa z towarzyszącym mu drętwieniem ręki lub promieniującym do nogi a nawet z niedowładami jest objawem dyskopatii. Chorobie tej sprzyja siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, urazy, wady postawy. Poszczególne części kręgosłupa, czyli kręgi oddzielone są od

  Read more ...
 • Choroba Alzheimera
  Comment Off 109 Views

  Choroba Alzheimera dotyka przeważnie ludzi starszych ? większość chorych na tę chorobę ma więcej niż 65 lat. Lekarze do tej pory nie znają powodu, dlaczego niektóre osoby mają tę chorobę a inne nie. Przypuszcza się, że dużą rolę odgrywa tu czynnik genetyczny a także niski poziom wykształcenia, nadciśnienie,

  Read more ...
 • Zajady
  Comment Off 115 Views

  Zajady to popękane kąciki warg a właściwie śluzówki i naskórka w tych miejscach. Powodują ból, pieczenie, dyskomfort. Powstają z powodu nieprawidłowej higieny jamy ustnej, osłabienia organizmu lub niedoboru witamin z grupy B. czasami trwają nawet kilka tygodni a leczenie jest utrudnione, gdy mają miejsca nadkażenia

  Read more ...
 • Oprogramowanie stomatologiczne
  Comment Off 104 Views

  Siadając na fotelu w gabinecie stomatologa na ogół nie zastanawiamy się nad wystrojem wnętrza - po wyjściu z gabinetu chyba nikt nie potrafi go opisać. Wydaje się nam, że wszystkie gabinety stomatologiczne wyglądają tak samo - są sterylnie czyste, jasne i ich centralnym punktem jest fotel. Co do sprzętu to pamiętamy

  Read more ...
 • Odżywka do Rzęs
  Comment Off 135 Views

  Jak wiadomo makijaż ważna rzecz, jednak ? jak z każdą inną sprawą ? nie należy przesadzać, bo możemy sobie zniszczyć zdrowie, postarzyć skórę na twarzy i już nigdy nie wyjdziemy bez tak zwanej tapety do ludzi. Dlatego warto zadbać o siebie, zanim będzie za późno. Jedną z propozycji może być sięgnięcie po tak

  Read more ...
 • Obsługa gabinetu dentystycznego
  Comment Off 107 Views

  Odpowiednie zorganizowanie pracy stanowi wyzwanie dla każdego lekarza dentysty prowadzącego własny gabinet. Duża ilość dokumentów oraz konieczność kontrolowania terminarza wizyt, zasobów magazynowych i kart pacjentów może przyprawić o ból głowy. Jednak obsługa gabinetu dentystycznego nie musi wiązać się ze

  Read more ...
 • Nefrolog Kraków
  Comment Off 102 Views

  Choroby układu moczowego oraz nerek to schorzenia, które dość często dotykają ludzi w każdym wieku. Wiele dzieci ma problemy z układem moczowym. Nawracające zapalenia układu moczowego u dziecka to coś co sprawia ból każdej matce, która chce dla swojego dziecka jak najlepiej, która chce, by jej ukochane dziecko było

  Read more ...
 • Diabetolog Kraków
  Comment Off 173 Views

  Poradnie diabetologiczne pękają w szwach. Niestety, cukrzyca to epidemia ostatnich lat. Być może w naszym kraju jeszcze tak tego nie widać, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych już niedługo trudno będzie znaleźć osobę zdrową. Cukrzyca zbiera swoje żniwo. Jest to oczywiście skutek naszego niezdrowego stylu życia,

  Read more ...
 • Truskawki dla zdrowia
  Comment Off 96 Views

  Jak powszechnie wiadomo świeże warzywa i owoce mają ogromny wpływ na stan naszego zdrowia. Oprócz potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin, dostarczają też bardzo potrzebnego dla układu pokarmowego błonnika a także innych niezbędnych dla zdrowia i urody składników. Weźmy dla przykładu nasze

  Read more ...
 • Szumy w uszach
  Comment Off 123 Views

  Dzwonienie, cykanie, pisk i szumy w uszach zwykle są niegroźne acz uciążliwe i przeszkadzające, trudno je także całkowicie wyeliminować. Można jednak nauczyć się z nimi żyć. Dolegliwości te nasilają się w ciszy, więc trzeba jej raczej unikać (lepiej włączyć sobie jakąś spokojną muzykę, gdy chce się

  Read more ...
 • Kiedy nie wolno się opalać
  Comment Off 133 Views

  Słońce zwykle ma dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka (oczywiście, jeśli rzeczony człowiek nie przesadza z opalaniem), ale jest kilka przypadków, w których człowiek nie powinien wystawiać się na bezpośrednią działalność promieni słonecznych. Oto kilka najbardziej spektakularnych: 1. Przy zażywaniu niektórych

  Read more ...
 • Przyczyny bólów głowy
  Comment Off 130 Views

  Gdy ból głowy nasila się i mówimy że głowa nam pęka zwykle sięgamy po tabletkę i ból przechodzi?na krótko. Żeby nie powrócił konieczne jest znalezienie przyczyny i z nią a nie z samym bólem walczyć. Według specjalistów przyczyny mogą być bardzo różne i bardzo prozaiczne. Oto kilka podstawowych przyczyn tych

  Read more ...
 • Prawdy i mity o HIV
  Comment Off 139 Views

  Wirus HIV wprawdzie zszedł już z pierwszych stron gazet, ale to nie znaczy, że został pokonany. Niestety w dalszym ciągu nie ma na niego jednego złotego środka, dlatego lepiej przypomnieć sobie (i dobrze zapamiętać) wszystko, co jest konieczne, aby uniknąć zarażenia. Narosło wokół niego sporo zarówno prawdziwych

  Read more ...
 • Trizer – opinie i cena
  Comment Off 168 Views

  Czy w dzisiejszych czasach istnieje problem związany z nadwagą, czy też z otyłością? To pytanie dla wielu osób może się wydać wręcz na swój sposób głupie. Dlaczego tak jest? Wystarczy, że spojrzymy na to jak wyglądają ulice zwykłego miasta w Anglii, czy też innym kraju zachodu. Z pewnością dojdziemy do

  Read more ...
 • Tabletki calominal
  Comment Off 130 Views

  Nadwaga oraz otyłość to obecnie choroby zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Schorzenia te spowodowane są przede wszystkim prowadzeniem niezdrowego trybu życia oraz niezdrową dietą. Osoby, które mają problemy ze zbyt dużą tkanką tłuszczową powinny zdecydować się na leczenie, ponieważ w przeciwnym wypadku

  Read more ...
 • Regenerum do rzęs
  Comment Off 138 Views

  Regenerum do rzęs to jedna z tych propozycji pomagająca dbać o swoje piękno. Kobieta, która nie jet zadowolona ze swoich rzęs powinna szczególnie zainteresować się niektórymi produktami, które przyczyniają się do tego, że główne problemy związane z łamliwością oraz kruchością rzęs z czasem stają się

  Read more ...
 • Hydrominum opinie
  Comment Off 154 Views

  Hydrominum opinie zaliczany jest do tych suplementów diety, które przeznaczone są do wspomagania naturalnych procesów eliminowania wody z organizmu. W takiej sytuacji woda jest eliminowana razem z produktami przemiany materii nieprzyjaznymi ludzkiemu organizmowi. Chodzi mianowicie o toksyny. Stosowanie tego suplementu niesie

  Read more ...
 • Asumin opinie
  Comment Off 157 Views

  Jednych problemami egzystencjalnymi są te filozoficzne, związane z życiem po śmierci, sensem życia i ogólnym rozwojem ludzkości, a dla innych przyziemne sytuacje. Poprawka, każdy ma chwile, kiedy takie zdarzenia jak odchudzanie są dla niego ważne i na kilka miesięcy stają się jego sensem życia. Jeśli szukasz

  Read more ...
 • Nalewka na zdrowie!
  Comment Off 111 Views

  O zdrowotnych właściwościach alkoholowych nalewek ziołowych i owocowych wiedzieli już nasi pradziadowie. Jesienią skrzętnie zbierano produkty i zalewano spirytusem, bo po odpowiednio długiej maceracji uzyskać nie tylko smaczny trunek, ale i domowy lek. Nie na darmo pije się "na zdrowie!". Alkohol spożywany w

  Read more ...
 • Leczenie nadczynności tarczycy Nowy Sącz
  Comment Off 160 Views

  Niektóre osoby muszą zmagać się ze schorzeniem, jakim jest nadczynność tarczycy. Istnieje kilka metod, aby sobie z nią poradzić. Ciekawym i nowatorskim pomysłem, jest metoda zenni, którą znaleźć można między innymi pod adresem http://natural-detox.pl/terapie-metoda-zenni/. Można dowiedzieć się dzięki temu o

  Read more ...
 • Depilacja laserowa – Zielona Góra
  Comment Off 150 Views

  Depilacja bikini Usuwanie włosków z okolic bikini to często nie lada problem, bez względu na to, czy wykonuje się bikini tradycyjne, głębokie czy też na przykład brazylijskie. Miejsca te są bardzo wrażliwe, dlatego nie wszystkie metody depilacji są dla nich dobre, a jednocześnie pojawiające się w tych okolicach

  Read more ...
 • Psychoterapia – Zielona Góra
  Comment Off 147 Views

  Uzależnienia Społeczeństwo bardzo często jest bezlitosne dla ludzi, którzy cierpią na choroby psychiczne. Dotyczy to każdej choroby, jednak wobec niektórych chorych ludzie są wyjątkowo okrutni. Co prawda minęły już czasy, gdy osoby chore psychicznie były całkowicie wykluczane ze społeczeństwa, to jednak wciąż

  Read more ...
 • Ortodonta – Zielona Góra
  Comment Off 143 Views

  Aparat nie taki zły! Krzywe zęby prawie zawsze są źródłem kompleksów, gdyż atrakcyjny wygląd jest w obecnych czasach bardzo ważny, a piękny uśmiech jest ważną częścią wizerunku. Oczywiście ortodonta może uporać się z każdą wadą zgryzu, nie wszyscy jednak decydują się na takie leczenie. Naturalnie

  Read more ...
 • Operacje plastyczne – Zielona Góra
  Comment Off 151 Views

  Najpopularniejsze operacje plastyczne. Dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym medycyna estetyczna rozwija się w zawrotnym tempie. Z tego też powodu coraz więcej osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn podejmuje decyzję o polepszeniu swej aparycji właśnie przez operacje plastyczne. Jedną z najpopularniejszych operacji

  Read more ...
 • Trizer – tabletki na odchudzanie
  Comment Off 155 Views

  Wyrzeczenia i rezygnowanie z ulubionych potraw wcale nie jest już konieczne jeżeli chce się uzyskać piękną sylwetkę i wysportowane ciało. Teraz wystarczy sięgnąć po Trizer - tabletki na odchudzanie. Jest to innowacyjna formuła, która została opracowana dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się dobrym zdrowiem i

  Read more ...
 • Stomatolog – Zielona Góra
  Comment Off 92 Views

  Szukanie gabinetu stomatologicznego Każdy człowiek chciałby korzystać wyłącznie z jakościowych usług i najlepszych gabinetów. Jeśli więc dana osoba szuka dla siebie stomatologa, chce, by był on profesjonalny. Na szczęście można sobie ułatwić poszukiwania idealnego gabinetu dentystycznego. Jak więc to

  Read more ...
 • Rehabilitacja – Zielona Góra
  Comment Off 92 Views

  Jak rehabilitować się samodzielnie? Każdy człowiek codziennie musi nieustannie pracować, wykonywać różne zadania oraz zajmować się najróżniejszymi obowiązkami. To przez to ludzie są później przemęczeni, nie mają energii i nie chce im się nic robić. A w takim przypadku pomocna okaże się rehabilitacja. Jak

  Read more ...
 • Psycholog – Zielona Góra
  Comment Off 125 Views

  Depresja, a zwykły smutek Nierzadko ludzie mówią o tym, że cierpią na depresję, a tak naprawdę są po prostu smutni. Warto więc zróżnicować te dwie dolegliwości, aby nie przypisywać sobie niepotrzebnie poważnych chorób, z jakimi radzi sobie wyłącznie psycholog. Czym więc różni się depresja od zwykłego

  Read more ...
 • Medycyna estetyczna – Zielona Góra
  Comment Off 162 Views

  Modna depilacja laserowa Idealnie gładka, pozbawiona owłosienia skóra w praktycznie wszystkich miejscach na ciele prócz głowy to marzenie wszystkich kobiet. Oczywiście obecnie wiele jest metod depilacji i niektóre nawet bardzo dobre, żadna z nich jednak nie może równać się z depilacją laserową, która usuwa włoski

  Read more ...
 • Dentysta – Zielona Góra
  Comment Off 97 Views

  Elektryczne szczoteczki do zębów Na rynku nieustannie pojawiają się nowe produkty, dzięki którym ludzie mogą jeszcze lepiej zadbać o własne zdrowie. I to właśnie dlatego nikogo już nie dziwią elektryczne szczoteczki do zębów, gdyż to one pojawiły się już kilkanaście lat temu. Czym więc właściwie są takie

  Read more ...
 • Liczby a nasze zdrowie
  Comment Off 100 Views

  Co niektórzy twierdzą, że cały świat można opisać liczbami?nie wiem czy na pewno cały, ale w opisie stanu naszego zdrowia liczby są bardzo ważne i trzeba na nie zwracać szczególną uwagę, bo jak normy wyliczone i wypraktykowane przez całe pokolenia lekarzy są przekraczane ma to wpływ na nasze zdrowie i trzeba

  Read more ...
 • Bolesne kochanie
  Comment Off 91 Views

  Czasami kobieta nie ma ochoty na sex z innych przyczyn niż przysłowiowy ?ból głowy?, gdyż podczas stosunku odczuwa nieprzyjemne doznania takie jak pieczenie, świąd i ból? trzeba koniecznie znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy a może ich być, co najmniej kilka: 1. Zbyt intensywny sex poprzedzający niepokojące

  Read more ...
 • Białko w pożywieniu
  Comment Off 70 Views

  Białko nazywane z greckiego proteinami (?protos? znaczy ?najważniejszy?) jest niezbędny do życia i prawidłowego funkcjonowania ? bez niego nie ma po prostu życia! Dlatego konieczne jest dostarczanie go naszemu organizmowi, a ponieważ nasze ciało nie potrafi go magazynować, dlatego ważne jest, aby odpowiednia ilość

  Read more ...
 • Żółtaczki ? Żółtaczka typu A
  Comment Off 92 Views

  Statystyki mówią, że żółtaczki są dosyć częstą chorobą. Zarazić się można zarówno w barze, szpitalu czy u kosmetyczki?, czyli całkiem sporo jest takich miejsc, w których można złapać wirusa, wiec, co robić, aby się uchronić przed zakażeniem? Najczęściej występujące są trzy nazwane literkami A, B, C i

  Read more ...
 • Bądź dobry dla serca
  Comment Off 125 Views

  Żeby ono długo i bezawaryjnie nam służyło trzeba je trochę porozpieszczać, czyli po prostu robić to, co dla niego (a wiec i dla nas) najlepsze, ? bo przecież ono nigdy nie odpoczywa ? a więc? Do dzieła! 1. Nie wstawaj gwałtownie po przebudzeniu ? serce tego nie lubi! Najpierw z parę minut poprzeciągaj się, pozginaj

  Read more ...
 • Problemy z tarczycą
  1 Comment 168 Views

  Coraz więcej osób zmaga się z problemami z tarczycą. Ważne jest, aby jak najszybciej je rozpoznać i zdiagnozować, bo wtedy medycyna może sobie z nimi poradzić. Niestety, spora grupa ludzi wciąż nie wie, że może być narażona na problemy z tarczycą. Najczęściej dolegliwości spotykają kobiety i to niekoniecznie w

  Read more ...
 • Badanie krwi
  1 Comment 185 Views

  Wszyscy lekarze mówią o tym, że badanie krwi jest jednym z najważniejszych badań. Każdy człowiek powinien regularnie z niego korzystać i robić to przynajmniej raz na pół roku. To właśnie po krwi najszybciej rozpoznaje się pierwsze objawy chorób. Dodatkowo, podczas badania można zbadać naprawdę wiele, różnych

  Read more ...
 • Niezbędne badania lekarskie
  1 Comment 168 Views

  Wszyscy wiemy, że to właśnie za pomocą badań możemy najszybciej rozpoznać pierwsze objawy pewnych chorób. To dlatego sami powinniśmy dbać o to, by regularnie z nich korzystać. Które badania są więc niezbędne, jeśli pragniemy dobrze zadbać o swoje zdrowie? Jednym z takich badań na pewno będzie badanie krwi.

  Read more ...
 • Jakich lekarzy warto odwiedzać regularnie?
  1 Comment 349 Views

  Zwykle ludzie uważają, że do lekarzy zgłaszają się wyłącznie starsze i schorowane osoby. Jednakże każdy człowiek powinien regularnie odwiedzać pewne, specjalistyczne gabinety. Do jakich więc warto się wybrać? Po pierwsze, na pewno wszyscy musimy systematycznie zaglądać do gabinetu stomatologicznego. Medycyna

  Read more ...
 • Jak obserwować swój organizm
  Comment Off 126 Views

  W przypadku niemalże każdej choroby bardzo ważne jest jej szybkie rozpoznanie. Im wcześniej dowiemy się, że zmagamy się z jakąś dolegliwością, tym szybciej jej się oczywiście pozbędziemy. W jaki sposób możemy więc zacząć obserwować swoje ciało, organizm i zdrowie? Na pewno wiemy, jak się czujemy, gdy

  Read more ...
 • Dlaczego warto rzucić palenie?
  Comment Off 186 Views

  Palenie papierosów już dawno wyszło z mody, coraz większa jest też nasza wiedza na temat zagrożeń związanych z tym nałogiem. Nikotyna oraz kilka tysięcy innych substancji, które wraz z dymem z papierosa trafiają do naszego organizmu, to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Palenie sprawia, że nasze płuca są

  Read more ...
 • Jak zadbać o dobrą formę?
  Comment Off 186 Views

  Każdy z nas chciałby zachować dobrą formę do późnej starości. Jak to zrobić? Dzięki coraz większej wiedzy na temat medycyny oraz licznych działań profilaktycznych staje się to łatwiejszym zadaniem. Dziś każdy z nas może chronić swe zdrowie i starać się o to, by dobra forma towarzyszyła mu do późnej

  Read more ...
 • Kiedy lekarz pomoże?
  Comment Off 192 Views

  Kiedy powinniśmy wybrać się na wizytę i dać się zbadać? Często czekamy do ostatniej możliwej chwili, zwlekamy, tłumaczymy sobie, że wcale nie potrzebujemy iść do specjalisty, że po co to. Jednak niestety, czasem takie zachowanie może nas kosztować wiele nerwów, ale i dalszych problemów ze zdrowiem. Na pewno

  Read more ...
 • Łatwo pokonać chorobę
  Comment Off 225 Views

  Wiadomo, życie bywa nieprzewidywalne i czasem po prostu się nie da. Oczywiście najważniejsza jest wizyta u lekarza, który zdiagnozuje, z jaką infekcją mamy do czynienia i przepisze odpowiednie leki, ale nie zawsze wizyta taka jest możliwa. Mimo wszystko musimy pamiętać, by wizyty takiej nie odkładać za długo,

  Read more ...
 • Zioła, herbata, zdrowie
  Comment Off 162 Views

  W naszych apteczkach, lodówkach czy też w ogródku możemy znaleźć wiele produktów, które mogą pomóc nam wyzdrowieć czy też zapobiec nawet większym problemom ze zdrowiem. . Możemy je wykorzystać na wiele sposobów, na przykład parzyć jak herbatę. Domowe sposoby na różnorakie dolegliwości bardzo często

  Read more ...
 • Zawsze lekarz konieczny?
  Comment Off 191 Views

  Nie oszukujmy się, katar nie wymaga konsultacji, chyba że trwa nieprzerwanie dłuższy czas. Możemy poradzić sobie z tym problemem, domowe sposoby są na to także skuteczne. Nie każda dolegliwość, nie każda infekcja wymaga wizyty u lekarza i antybiotyków czy innych leków przepisywanych przez niego. Wspomniany już katar

  Read more ...
 • Łatwy sposób na zdrowie
  Comment Off 178 Views

  Przede wszystkim powinniśmy się dobrze odżywiać. Dieta nasza niech będzie bogata w witaminy, które zaczerpnąć można z warzyw i owoców. Dobrze, jeśli sami je hodujemy w przydomowym ogródku, jest to tanie i wygodne rozwiązanie, a ponadto mamy kontrolę nad tym, co jemy. Zdrowie jest bowiem wartością, która jest

  Read more ...
 • Wyleczyć chorobę w domu
  Comment Off 204 Views

  Gdy czujemy się źle, herbata z sokiem malinowym pomoże się rozgrzać i poprawić samopoczucie. Wizyta u lekarza jest jednak obowiązkowa, więc jej nie lekceważmy. Zanim jednak do lekarza pójdziemy i dostaniemy leki, które pomogą nam zwalczyć schorzenie i wrócić do pełni sił, możemy poprawić sobie samopoczucie,

  Read more ...
 • Przeziębienie leczone w domu
  Comment Off 113 Views

  Zmagając się z przeziębieniem, możemy wspomagać się herbatą z miodem i sokiem malinowym, dla jeszcze większego rozgrzania organizmu. Świetne na wygnanie choroby jest także jedzenie czosnku, choć uważajmy na to, gdy nie mieszkamy sami Nie każdy lubi chodzić do lekarza z najmniejszą dolegliwością, woli zatem

  Read more ...
 • Sposoby na przeziębienie?
  Comment Off 144 Views

  Nasza odporność jest osłabiona, zatem nie powinniśmy wystawiać się na dodatkowe działanie czynników zewnętrznych, mogących sprawić, że zachorujemy. Nieprzyjemne dolegliwości, takie jak katar, kaszel czy ból gardła dotykają nas bardzo często i bardzo mocno, utrudniają pracę i codziennie funkcjonowanie. Dobra w

  Read more ...
 • Leki moczopedne
  Comment Off 154 Views

  Leki moczopędne zwiększają objętość moczu, przy czym wiele z nich powoduje przede wszystkim zwiększone wydalanie sodu, a wtórnie wody. Niektóre preparaty (wywołujące diureze osmotyczną) przeciwdziałają wchłanianiu zwrotnemu wody. Głównym wskazaniem do stosowania leków moczopędnych są stany chorobowe

  Read more ...
 • Leki peczniejace
  Comment Off 137 Views

  Śluzy roślinne, połączenia cukrów prostych arabinozy i galaktozy z kwasami glukuronowym i galakturonowym, jak: agar-agar, karagen, alginian sodowy lub potasowy (rozpuszczalne sole kwasu alginowego), nasiona płesznika (Semen Psyllii), nasiona lnu (Semen Lini) tworzą (przy oziębieniu) z wodą galaretowate żele. Nie

  Read more ...
 • Metamina
  Comment Off 322 Views

  w ostatnich latach obserwuje się pewien nawrót do stosowania metenaminy w banalnych zakażeniach dolnego odcinka dróg moczowych (cewki i pęcherza). Zwolennicy takiego postępowania podkreślają, że drobnoustroje są powszechnie wrażliwe na działanie formaldehydu, a stosowanie metenaminy w lekkich schorzeniach dolnego

  Read more ...
 • Motylica watrobowa
  Comment Off 372 Views

  Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) rzadko jest pasożytem człowieka, częściej dotknięte są trawożerne zwierzęta domowe. Żywicielem pośrednim przywr są różne skorupiaki oraz ryby. Do robaków obłych (Nematades), najczęściej pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka, należą: glista ludzka (Ascaris

  Read more ...
 • Neurofizjologiczne i neurochemiczne aspekty chorob afektywnych
  Comment Off 146 Views

  Mechanizm powstawania depresji jest poznany tylko w niewielkim stopniu. Występują w wielu przypadkach objawy świadczące o osłabieniu czynności neuronów noradrenergicznych, a także neuronów serotoninergicznych (5-HT). Dość charakterystycznymi objawami są także zaburzenia hormonalne, szczególnie nasilone wydzielanie

  Read more ...
 • Nitrofuratonina
  Comment Off 112 Views

  Nitrofurantoina jest stosowana przede wszystkim w zakażeniach dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego, miedniczek nerkowych) mieszaną florą bakteryjną, w dawce dobowej 300?400 mg, u dzieci 5?8 mg/kg/24 h. Wiele ośrodków urologicznych stosuje ją również profilaktycznie przed operacjami na drogach moczowych lub przed

  Read more ...
 • Objawy depresji
  Comment Off 304 Views

  Objawy depresyjne można wywołać u zwierząt doświadczalnych podaniem rezerpiny lub innych leków zmniejszających aktywność neuronów adrenergicznych. Występuje wówczas zahamowanie napędu ruchowego, katalepsja, ptoza i zaburzenia czynności wegetatywnych. Objawy te są zahamowane lub całkowicie znoszone podaniem leków

  Read more ...
 • Objawy nieporzadane stymulacji podwzgorza
  Comment Off 166 Views

  Podstawowym niepożądanym działaniem psychotropowym większości pochodnych fenotiazyny jest nasilenie stanów depresyjnych. Niebezpieczeństwo wystąpienia depresji zmusza do starannego doboru chorych i interwencji lekarza w przypadku pojawienia się objawów niekorzystnych (zmiana leku, zmiana dawkowania lub dodanie innego

  Read more ...
 • Odpornosc blony sluzowej
  Comment Off 133 Views

  Jest to grupa leków o niejasnym mechanizmie działania. Na szczególną uwagę zasługuje pentacykliczny triterpen wyodrębniony z soku lukrecji, a obecnie otrzymywany syntetycznie. Związek ten znany pod nazwą karbenoksolon okazał się wartościowym lekiem w chorobie wrzodowej. Karbenoksolon (Carbenoxolone, Biogastron

  Read more ...
 • Ostre zatrucie morfina
  Comment Off 111 Views

  Ostre zatrucia morfiną są następstwem przedawkowania leczniczego, przedawkowania przypadkowego u osób zależnych oraz prób samobójczych. Objawy zatrucia mogą również wystąpić u osób z przejściowym upośledzeniem wchłaniania z tkanki podskórnej (wstrząs), którym podano kolejną dawkę leku. Nagła poprawa

  Read more ...
 • Nowotwory złośliwe
  Comment Off 222 Views

  Ze względu na częstość występowania znaczenie praktyczne ma tylko rak. Inne nowotwory złośliwe, jak: czerniak, włókniak mięsakowy lub naczyniak mięsakowy, stanowią rzadkość i nie będą tu omawiane. Rak prącia dotyczy zwykle mężczyzn pomiędzy 50 a 70 rokiem życia. Zmiana występuje przeważnie na żołędzi,

  Read more ...
 • Wnętrostwo
  Comment Off 227 Views

  Jednostronne lub rzadziej obustronne niezstąpienie jądra jest najważniejszym i najczęściej spotykanym wrodzonym zaburzeniem, czasem dziedzicznym. Jądro pozostaje w jamie brzusznej lub w kanale pachwinowym. Częstość występowania tego zaburzenia wynosi według różnych statystyk od 0,23 do 1,1%. Za główne przyczyny

  Read more ...
 • Zmiany wsteczne
  Comment Off 549 Views

  Zmiany wsteczne w nabłonku nasiennym mogą prowadzić do wiądu, czyli zaniku jądra. Czynnikami wywołującymi wiąd jąder są: niekorzystne zejście przewlekłych zapaleń, promieniowanie przenikliwe, długotrwałe podawanie estrogenów, np. przy leczeniu raka gruczołu krokowego, marskość wątroby, miażdżyca naczyń

  Read more ...
 • Zapalenia jądra i najądrza
  Comment Off 453 Views

  Zapalenie jądra jest chorobą częstą. Towarzyszy jej nierzadko zapalenie najądrza. Gruźlica i rzeżączka umiejscawiają się prawie wyłącznie w najądrzu, kiła zaś głównie w jądrze. Zapalenia nieswoiste w postaci ostrej mikroskopowo cechują: nlecharakterystyczny naciek licznych granulocytów, makrofagów i

  Read more ...
 • Gruźlica najądrza i jądra oraz kiła
  Comment Off 453 Views

  Gruźlica najądrza i jądra prawie zawsze jest powikłaniem gruźlicy płuc, nerek i innych narządów. Tylko bardzo rzadko jest izolowaną zmianą, dotyczącą wyłącznie gonady. Zapalenie obejmuje początkowo tylko najądrze i dopiero po długim czasie trwania może przechodzić na jądro. Obraz mikroskopowy przedstawia

  Read more ...
 • Rogowacenie czerwone queyrata
  Comment Off 997 Views

  Rozwój raka prącia bywa poprzedzony często stanami przedrakowymi, zmianami-nabłonka o charakterze dysplazji lub tzw. dermatoz przedrakowych. Są to: rogowacenie białe, choroba Bowena i rogowacenie czerwone. Rogowacenie białe makroskopowo przedstawia się jako białoperłowe, ostro odgraniczone, wyniosłe pogrubienie

  Read more ...
 • Rogowacenie czerwone Queyrata
  Comment Off 325 Views

  Ta rzadka choroba żołędzi prącia ma postać dobrze odgraniczonych, jasnoczerwonych, połyskujących tarczek na żołędzi blisko szyjki. Obraz mikroskopowy charakteryzuje hiperplazja i dysplazja nabłonka z jego znacznym zgrubieniem i akantozą. Komórki nabłonka cechuje znaczna atypia, jednak o mniejszym nasileniu niż w

  Read more ...